Mi holluno ka wiɗto am jaŋtaago ɗoo, wonde ka duɗal-mawngal ngal Obafemi Awolowo Najeeriya woni ko daranii ɗemngal Yoruba ngal haa ka waɗtaa winndireede wiɗtooji Master e Doktoraa gila hitaande 1980 fewndo ko ndaarto arano waɗanaa wiɗto Master e ngal duɗal-mawngal, duuɓi sappo ɓaawo mu’un -e maanaa hitaande 1990- taalibaajo goo kadi ndaartuno wiɗto makko PhD e ngal duɗal Obafemi Awolowo winndiraango ɗemngal Yoruba. Ɗum haaɗaali fewndo ontuma, sabu hino woodi haa fewndo ɗoo wonɓe waɗde wiɗtooji mu’un e ngal duɗal-mawngal hara ko e Yoruba winndiraa.

Mi holli kadi wonde duɗe-mawɗe goo –wano jaaɓi-haaɗtirde nden Egerton (Egerton University) Kenya udditii laawol fii heɓugol Doktoraa e Falsafa (philosophia) ka ɗemngal Swahili.. haa no mi rewtiri Ecopii ka ɗemngal Amhariya ngal jogii nokkuure mawnde ka jaaɓi-haaɗtirde Addis Ababa, sabu himmirgol wiɗtooji Master e Doktoraa ka ɗemngal Amhariya…

Ko goonga, koo ko jaŋtaa dow ɗoo fof ko eɓɓooje duɗe-mawɗe ɗen, kono (id / dee) ɗum hollaali wonde sugu ɗee eɓɓooje ko e jaaɓi-haaɗtirde ɗin tan woni ko iwrata tawde ko kamɓe fewjata.

Ndee fewjoore kadi hino iwra e daraniiɓe ɗemɗe afriknaaje ɗen, duɗe mawɗe ɗen jaɓa miijo ngon ɓe rerɗina taalibaaɓe ɓen winndirgol wiɗtooji maɓɓe ɗin ka ɗemɗe maɓɓe neeniije.

Seedee mu’un, sonna Zinhle NKosi suɓino winndirgol wiɗto makko PhD ngon ka ɗemngal makko Zulu toon to jaaɓi-haaɗtirde Kwa Zulu-Natal, fii no ngal ɗemngal jaŋnginirtee ka jaŋnde aranere (primary school) hitaande 2015.

Gila o heɓingol meetelol makko Doktoraa ngol, sonna NKosi tammbitike almuuɓe ɗuuɗuɓe winndirɓe wiɗtooji mu’un ka ɗemngal Zulu. Wano lowre kumpital nden Iol.co.za humpitiri non, ɗum ko ko jokkondira haa hannde, sonna NKosi hino jokki tammbitagol almuuɓe winndirooɓe witooji mu’un ɗemngal Zulu ngal.

Ɗum haaɗaali ɗon, sabu on sonnaaji / debbo hino yaltinnde wiɗtooji mu’un winndiraaɗi ɗemngal Zulu ka jaaynde Academic Journals wondude e woɗɓe goo daraniiɓe ngal ɗemngal.

Misal goo kadi, ko on jaambaaro cuuso wi’eteeɗo Hleze Kunju waɗani ɗemngal makko ngal isiXhosa e hitaande yawtunde (2017) fewndo nde o winndiri wiɗto maako PhD ngon e ngal ɗemngal fii heɓugol meetelol Doktoraa. O woni arano e adiiɓe winndirde ngal ɗemngal e baŋnge akademi, e ballal duɗal-mawngal ngal Rhodes, o wasiyii ka timmoode wiɗto makko nde « ɗemngal isiXhosa ngal jaŋnginiree ka duɗe », ɗum ɗon woni sabu ɗemngal ngal ɓamtoraade e ngon senngo, ngal jeyaa e ɗemɗe gannde.

Ɗee mise yawtuɗe dow ɗoo fof, ko ngam hollude wonde eɓooree no ɗemngal Fulfulde ngal winndiree ka duɗe-mawɗe hino gasa iwrude e daraniiɓe ɓamtugol ɗemngal ngal, wano ɓeya gerdiri non fii ɗemɗe maɓɓe ɗen.

 

Mi yettii.

Kuɗol : Tafsir Balde