Jaŋngooɓe teduungal tedduɓe, miɗen senndoda e mo’on e ndee winndannde, suutannde defetere Dr. Wuuri Fadi Jallo wi’eteende : « needi sukaaɓe » fii tinndi e taali, nafoore majje wonannde sukaaɓe.

 

« Needi sukaaɓe », ko tiitoonde deftere nde Dr. Wuuri Fadi Jallo wallifanii mawɓe ne’ooɓe fayɓe, ne’iraɓe faamu e pinal wondude e ñeeñel. Hara ko wallitorgol neediiji woowaaɗi nafooji.

 

Hiɓe fiɓi e nder deftere damal fii tinndi e taali, ko nden winndannde men suutani on ɗoo haa feere deftere nden heɓoo.

[irp posts= »1072″ name= »20 maarasi – ñalgu taali e tinndi »]

Tinndi e taali no nafa sukaaɓe no feewi, sabu no elta hakkille maɓɓe e waawugol ɗemngal e woowtude maanditaate piiji. Taali goo no wonda e maɓɓe haa ɓe mawna hara ɓe yejjitaali.  Ko ɓuri moƴƴude e taali fow ko taalli okkooji sukaaɓe  neediiji moƴƴi ; wano : Taali hollooji wonde fenaande moƴƴaa, nguyka nafataa, yawaade mawɓe wonaa ko moƴƴi.

 

No jeyaa e tinndi e taali moƴƴi kadi, yamirooji ko moƴƴi e peewal ; wano : noddooji faade nuuɗal e ngoongantagal e muñal.

No jeyaa e taali moƴƴi kadi, taali noddooji faade e limanaagal e gomdtinal Alla.

[irp posts= »155″ name= »Taali yoo… Ko kaareeru goo nun… »]

Taali no waɗee e yimɓe no waɗee e kulloy koy no faamiree e no faamondiree ; wano no yimɓe non. Taali fow ko ɓurata naatude e hakkilaaji sukaaɓe, ko taali ɗi maamiraaɓe maɓɓe waɗaniɓe maa mawɓe maɓɓe, suka kala no jogii taalo1 ngol hawrondirta yeru hakkille mun
ɗen, no foti hara taali ɗin ko waɗaa ko e ɗemngal ngal sukaaɓe ɓen faamata, tawa piiji ɗin ko ko sukaaɓe ɓen faamata maa ko ɓe anndi
si ɓe anndaa huunde sifanoɗen ɓe haa ɓe faama.

 

Kala taalol ngol waɗuɗen maa tinnduɗen, si ngol gasii yo woodu ko yaltinɗen hen ko nafata sukaaɓe ɓen e nguurndan maɓɓe.

Timmii.

Iwdi : Needi sukaaɓe: Tinndi e taali wonannde sukaaɓe

Wallifii nde ko : Dr. Wuuri Fadi Jallo

Muulannde : Kawtal jaŋngooɓe Pulaar – Fulfulde to Qaahira.

Hitaande : 1986.

Hello : 76.