Banndiraaɓe tedduɓ, janngooɓe Teddungal, miɗen ñoggana en ɗoo ko joli e ñaawoonje ‘Id Al Fitr battane juuldere saatiinde nden.

Ko adii kon fof, ko lootagol loongal ado ‘Id ndin

Eggaama e Zadhan, goɗɗo lamndino ‘Ali Ibn Abi Talib (yo Allah wele mo) fii loongal. O jaabii : lootoo ñalnde woo si ɗa yiɗi (*). Gorko on wi’i : oo’oo, ko lootagol loongal ngal. ‘Ali Ibn Abi Talib (yo Allah wele mo) wi’i : ñalnde juma, ñalnde Arafat, ñalnde boragol nden, e ñalnde ‘Id Al Fitr nden.

(Ko Al Bayhaqi fillii mo ka Sunan Al Kubra toŋngoode 6124 Cheikh Albani sellini mo ka Irwa Al Ghalil vol 1 hello 176).

(*) E ma’naa hari sennaa ‘Ali (yo Allah wele mo) gelorii lamndal gorko on fii lootagol tun.

aawto yamre PDF

Cuɗinoragol comci laaɓuɗi laɓaaɗi, huutora gosordu e anngiri (fii duhiiɓe ɓen)

Imama Ibn Rajab Al Hanbali (o faatorii 795 fergu) wi’ii ka Fath Al Bari Sharh Sahih Al Bukhari vol 8 hello 420 : «cuɗinanagol ‘Id ndin ko fii yahoowo on ka juulde e heddotoo on ka suudu, hay suddiiɓe ɓe ɓen e fayɓe ɓen ».

 Eggaama e Nafi’, ‘Abdallah Ibn ‘Omar (yo Allah wele mo kaŋko e ben makko), o loototono loongal o wujoo anngiri ñalnde (juulde) fitr.
(Ko Al Firiabi fillii  mo ka Ahkam Al ‘Idain toŋngoode 16 Sheikh Zakaria Al Bakistani sellini mo kas Ma Saha min Athar Al Sahaba Fil Fiqh vol 1 hello 500).

[irp posts= »662″ name= »Koorka : Si suumayee on timmii, ko muudo on hikkata »]

Ñaamugol tamaro fuujina ado yahde ka juulde

Fillaama e Anas (yo Allah wele mo), Annabiijo (on mo jam e kisiyee woni e mun on) yaltanaano ñalnde fitri nden haa ɓe nafoo tamarooje.

(Ko Bukhari fillii mo ka Sahihu toŋngoo 953).

E fillayee goo : « … ado ɓe nafaade tamarooje fuujinngol ».

(Ko Ibn Khuzeima fillii mo ka Sahih toŋngoode 1429 Sheikh Albani kadi selliini mo ka Silsila Daifa vol 9 hello 249).

 

Seppugol yaha ka ‘idi si feere mun no newii

Eggaama e Ibn ‘Omar (yo Allah wele mo), Annabiijo (on mo jam e kisiyee woni e mun on) yahrayno ka ‘idi seppugol ɓe artira seppugol.

(Ko Ibn Maja fillii mo ka Sunan toŋngoode 1295 Sheikh Albani kadi sellini mo ka saato makko Sounan Ibn Maja).

 

Ruƴƴetaake ka ‘idi ton, woni ko ado maa ɓaawo ‘idi ndin

Eggaama e Ibn ‘Abbas (yo Allah wele mo kaŋko e ben makko), wonde ñalnde ‘idul fitri nden, Annabiijo (on mo jam e kisiyee woni e mun on) yaltuno juuli darɗe 2 (*) ɓe juulitaano ado mun e mun.

(*) E ma’naa darɗe ɗiɗi ɗen ka ‘idi.

(Ko Bukhari fillii mo ka Sahih toŋngoode 989).

[irp posts= »143″ name= »Si juldeere nden hawrii e jumaare, hol no gerdetee? »]

Kabbiraaɗin ɗin

a. No duwaa habbireede non

Allah Daalii ka simoore Baqarah aayah 185: « …  e fii yo on timmin limoore nden, e fii yo on mawnin Allah e dow ko O fewni on kon. Belajo’o on jaaranay (Mo) ».

Imama Ibn Kathir (o faatorii 774 fergu) hollii ka Tafsiru Makko wonde: « karamokooɓe ɗuuɗuɓe suutii e oo aayah dagagol kabbiraaɗi ɗin (takbir) ka ‘idi ».

Eggaama e Oum ‘Atiya (yo Allah wele mo), men yamirteno yaltugol ñalnde ‘idi nden, men yaltinora kadi jiwon koy ka cuuɗi makkoy, e ɓen fiiliiɓe. Ɓen ɗon wonayno ɓaawo yimɓe ɓen ɓe habbirida e maɓɓe ɓe du’oda kadi e maɓɓe, hara hiɓe joortii barki nden ñalnde e laaɓal mayre.

(Ko Bukhari fillii mo ka Sahih toŋngoode 971).

b. Kabbiraaɗi ɗin ko gila ka ontigi fokkiti ka ‘idi haa imaamu naata.

Eggaama e Ibn ‘Omar (yo Allah wele mo), Annabiijo (on mo jam ekisiyee woni e mun on) habbirayno gila ɓe yalti ka suudu maɓɓe haa ɓe hewtoya ka musallaa.

(Ko Al Bayhaqi fillii mo ka Sounan Al Kubra toŋngoode 6131 Sheikh Albani kadi sellini mo ka Sahih Al Jami toŋngoode 5004).

c. sunna on ko habbirugol towna hito ngon

Eggaama e Nafi’, wonde si ‘Abdallah Ibn ‘Omar (yo Allah wele mo kaqko e ben makko) no yaltude ka juulde suumayee e julde tafaski, o habbirayno hito toowungo haa o hewta ka musallaa, o jokkitoo on haa tuma nde almaami on naati.

(Ko Daraqutni fillii mo ka Sunan toŋngoode 1716 Sheikh Albani kadi sellini mo ka Irwa Al Ghalil toŋngoode 650).

[irp posts= »3319″ name= »Hadiis – Ɓure hoorugol jeegooje ɗen juldaandu »]

d. Noone no habbirtee non

Habbiraango heeriingo fillaaka e Annabiijo Muhammadu (yo o his), ɗum holli, na mi woo no ontigi jaŋtori kabbiraaɗi ɗin hino salla. Ko woni tun yoga e kabbiraaɗi fillaama e sahaaba en. Hino jeyaa e majji :

Kon ko eggaa e Abuu ‘Otman Al Nahdi, Salman Al Farisi (yo Allah wele mo) jaŋŋginayno men habbiraango ngon, o wi’a: «Kabbiree wi’on: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiran».

(Ko Al Bayhaqi filli mo ka Al Sunan Al Kubra toŋngoode 6282 lmam Ibn Hajar kadi sellini mo ka Fath Al Bari 2/462).

 

Timmii.