Ñalaande iidi  nden ko ñalaande mawnde ka diina lislaamu, nden ñaande no rennda hakkunde dewe sertuɗe (Julde, janntoore, kirse, kabbiraaɗi ekn), hinde mofta kadi  naamuuji e finaa-tawaaji gila e koltu haa e ñamdu e noone kala e wel-welo. Hiɗen yeewta ɗoo seeɗa fii anndugol si juldeere nden hawrii e jumaare, hol no juulɗo on gerdata ?

Juldeeje shar’inaaɗe ɗen non ka lislaamu ko ɗe 3 :

Ko juldeeje njane ɗen ɗiɗi e nder hitaande nden (Suumayee e Donnkin), wonndude e juldeere nden ka timmoode yontere ; ɗum woni juma on.

E saa’iiji goo non, juulde donnkin nden hino hawra e ñalaande Juma, ko ɗum woni juldeeje ɗiɗi renndii, aranere nden ko bimmbi juulirtee, ɗimmere nden juuliree ka ɓamtal naange (juma on), wootere bee e ɗee ɗiɗi ko kutuba e darɗe ɗiɗi juulirtee.

[irp posts= »1333″ name= »Yeeweende – Juuldeere nden ka njananiri »]

Si tawii non juldeere nden hawrii e jumaare, hino sellana tawaaɗo iidi ndin on nde o juulata juma walla fanaa on ka suudu, gonnɗii tabitii ko eggaa e nulaaɗo on (Yo Alla juulu e mɓɓe o hisnaɓe) ka ɓe maaki : «Renndii e ñalaande mon nde’e juldeeje ɗiɗi : kala tawaaɗo iidi ndin haray juma on fawaaki mo ».

Ɗum holli en wonde iidi ndin yonanii tawaaɗo ndi on si tawii ndi renndidii e jumaare nden ; ɗum kadi non hollaali dey wonnde fanaa on kan juuletaake !

Wassalaamu.