Gila mi fuɗɗii ngudude winnda wenga (yowa) e ɗemngal Fulfulde, miɗo fewtinireede ngal lamndal e nooneeji sertuɗi: Ko winndantaa Pular? Ko fii honɗum winndirtaa e Pular? Miijo maa e winndo Pular? Faandaare maa e ɗemngal Fulfulde? Wano-non wano-non.

Mi sikkuno ko min tun fewtiniraa ngal lamndal, kono adinooɓe lam e winndo Pular ɓen kadi lamndanooma sugu mun.

E nder ko mi janngata kon limooje (numéros / numbers) jaaynde Peeral nden Misra, hawru-mi e limoore sappo e jeɗɗaɓere (17) nden, yaltunde e 1/1984, taw-mi ton lamndal e jaabawol ko yowondiri e faandaare winndugol Fulfulde.

Jaaynde Peeral nden Misra non, ko ɗerewol Pinal ngol kawtal Jaŋngooɓe Fulfulde e leyɗe Arab, yaltoowal ka saare mawnde Keer nder lebbi tati kala.

[irp posts= »1613″ name= »Daartol taariika Fulfulde »]

E ndee winndannde haandeere ka lowre men ɗoo, miɗo yiɗi senndodugol e jaŋngooɓe tedduɓe ɓen, ngoo lamndo (interview) feƴƴungo hakkunde sonna Faatumata Bah (hino ñiiɓunoo Sarlon e nden hitaande 85), kañum e M. M Bakar Bah (winndanynooɗo ka jaaynde peeral on saa’i).

Haa hannde ko en hoɓɓe ka leydi men.. en ɓurtu hoolorde woɓɓe..

Sonna Faatumata (FTM) wi’i: Koto… Miɗo lamndoo! Ko honɗum woni miijo mon [ka winndugol Fulfulde]? ko honɗum on winndataa faale mon ɗen e Faransee, walla Anngelee walla ko nannde e ɗemɗe mawɗe? .

M. Bakar (MMB): Miɗo jaarne fota / sanne /masin yo Faatumata, ko tawi hiɗa himmiri (hiɗtini) anndude ko sukaaɓe ɓiɓɓe Fulɓe Afriknaaɓe faalaa..

Alla senndindiri yimɓe ɓen e kulle ɗen faamondirde e haala, winnda ɗum mara maanditoo, ɓiɓɓe mun kadi [rona] ɗum huutora..

Ko faati e ko men miijii ɗum no heewi, kono fow (e mun) ko ko moƴƴi men faalaa [wallirde] leyɗe men [ɗen] e ittude jiɓduuji adunayaŋkooji fewndiiɗi..jannde Pullar

[kadi] neldude leyɗe ko wallitoree e fii jannde, ko non kadi darna ko jaŋngetee, nelda en .. jaŋnginooɓe… sabu haa hannde ko en hoɓɓe ka leydi men.. en ɓurtu hoolorde woɓɓe..

FTM: Ko honɗum waɗi si on winndataa e ɗemɗe janane?

MMB: Ko woni sabu mun kaŋko taguɗo [On] leñol men ngol, [Himo] mawniniri ngol.. [ɗemngal] maggol .. [O] jaŋtii ka Deftere Makko [teddunde]: (Men tagirii  on gorel e deyel, Men waɗiri on leƴƴi leƴƴi, e gori gori..). O okku leƴƴi ɗin kadi teddungal mawngal.. O senndindiri yimɓe ɓen e kulle ɗen faamondirde e haala, winnda ɗum mara maanditoo, ɓiɓɓe mun kadi [rona] ɗum huutora..

Janngu Fulfulde winnda, ko ɗum tun okkata Pullo ruttaade wonkii mun e ɓanndu mun ndun [Sabu ko ɗemngal woni wonkii leñol]..

Ɗum non, kala leñol okkaa-ngol haala mun, acci-kan haala, ko honɗum sikku-ɗaa? ..

Yewtude haala janana, ko ɓuri heen bonde ko hoolorde kan haala sikka gaynii! Hara no ontigi ɓurtu jaasude..

Hiɗen seedii hannde, kala leñol e leƴƴi aduna ɗin toppitiingol ɗemngal mun, winndi ɗum janngi.. ko ngol mari teddungal..

Faatumata, ka raɓɓindingol yewtere, jannde Fulfulde winnda, ko ɗum tun okkata Pullo ruttaade wonkii mun e ɓanndu mun ndun [Sabu ko ɗemngal woni wonkii leñol]..

Ko janngude ɗemngal [men] winnda e mun taariika / daartol men, golleeji men, tawaaɗi / naamuuji / woowaaɗi men, weltaare men, sunooji men e faaleei men..  tun ɓamtata [en]..

Hay gooto ɓuraa goɗɗo, wanaa Japaneejo ɓurmaa, wanaa Angeleejo, wanaa Almanjo ɓurmaa.

Ko ɓe feƴƴitori fulɓe hannde, ko tawde ɓe winndii haala maɓɓe kan ɓe reenika..

[irp posts= »4915″ name= »Fulfulde ko ɗemngal wuurngal kaa ko maayngal? »]

Janngude Fulfulde winnda ɗum ko nafa mawɗo, sabu haldaama yo Pulaar/Fulfulde wonu [ɗemngal] jeyaangal e ɗemɗe mawɗe, yawtuɗe keeri Afrik..

Ko janngude ɗemngal [men] winnda e mun taariika / daartol men, golleeji men, tawaaɗi / naamuuji / woowaaɗi men, weltaare men, sunooji men e faaleei men..  tun ɓamtata [en]..

Ko ɗoo yewtere nden darii hakkunde banndiraaɓe men ɗiɗo fii jannde e binndi Fulfulde.

Miɗen tawƴinii lamndotooɓe fewndo hannde ɓen kadi, ko fii honɗum men winndirta Pulaar hoccay ɗoo seeɗa e ko ɓe hompaa anndude.

Haldaama yo Fulfulde wonu [ɗemngal] jeyaangal e ɗemɗe mawɗe, yawtuɗe keeri Afrik..

Ka timmoode, men anndintinay wonde Haala men kan fuɗɗii taafiɗude /jaasude, sabu jannguɓe men ɓen ko Enngele maa Faransi maa Portokeesi maa Aarabu ɓurata huutorde! Si a nanii non Pullo, ko haaloowo Pulaar, si wanaa ɗum ko o Pillo! Goonga Baaba Maal « Alla rokkunoomi ɗemngal, Pulaar kay ko ɗemngal ».

Yo Alla accu laawol Fulɓe.