Ko hare e yiite famɗi koo fof hiɗe waawi firtude renndo, ko peetel famɗi koo fof engel waawi roynude kala huunde, wonno paandaaje men e yeruuji, e tinndi, walla daarti, e cifti, gila haŋki haa hannde, ko tabitinde jikkuuji moƴƴi haa mbattinda, e waklude jikkuuji bonɗi haa majja njejjite, teyaaɗi walla ɗi teyaaka, ko nanndi e ko ɓii yumma wiyata hunnduko maa ina luuɓi eko…

Aamadu Hampaate Ba (yoo ALLA yurmo mo yaafo), ko gooto e winndiyaŋkoo-ɓe men wonno, heewi koo winndi e oo fannu ina jeyaa e tinndi ɗi o winndi: “Hare famɗata…” ngol tinndol dogota ko’e hakkunde rawaandu/bareeru e ngoriyal, e ndamndi, e ngaari, e puccu.

Giɗo wertu noppi maa keɗo ɗaa tinndol ngol, naftoro-ɗaa faandaare maggol, ko nii tinndol ngol way:
Waɗii-no saha ɓooyɗo gila kaaƴe ko kecce denndaangal muumanteeje ina paamatno haala yimɓe, hono noɗe paamondirta hakkunde kohe majje nii…

Gorko galo, e ɓesgu mum, eɓe koɗnoo (hoɗunoo) e oon saha e nder gurel galɗungel, eɓe nehnoo yoga e daabeeje ɗeɓe goowondiri, ɗeɓe jewtidta, ɗeɓe gollondirta, marɗe geɗal yirlaade e nder galle, walla e nder cuuɗi, hono no gooto kala e nder galle hee mariri geɗal nii.

Ñalawma gooto e nder ñalɗi ALLA, jom galle oo muuyi nde ɗanno too, to wooto e gure hoɗdii-ɓe, ngam waɗɗaade geɗal koɗdiiɗo, e jokkere enɗam, sabu sankaare/maayde gooto e worɓe lollirɓe ñeeñal…

Deen o felliti ɗannaade gaa koreeji makko e wiido makko yoga e balɗe, yaay makko ñawɗo ñaw manngu e ñaw terɗe ndaardi-mo de o waasata leelde, o wi’i yaay wallin ɓernde maa mi darotaako toon so ALLA jaɓi, mi duwoto tan mi arta.

[irp posts= »155″ name= »Taali yoo… Ko kaareeru goo nun… »]

Ko adii nde jom galle oo ina yalta galle oo, o noddi rawaandu/bareeru makko nduu, o yamirindu nde ndu daroto damal galle, ndu reena galle ɗen, ndu tombo kala ko ina kewa nder galle walla bowal galle, o teeŋtinani-ndu, nde ndu waasata dirtude e damal galle hee, kala noon ko waawi kewde.
O wi’i rawaandu ndu: So woodi ko kewi nder galle too, yoo ngoriyal, e ndamndi, e ngaari, e puccu ndarono ɗum.

Subaka gooto e nder subakaaji caggal balɗe ɗiɗi, e ɗaŋngal jom galle, kalfinaaɗo hoolaare “rawaadu” nani pooɗee nduuree nder suudu nayeejo, tawo nayeejo ina waali e dow daŋki mum, ina yaynii lampayel mum baŋnge mum ñaamo, tawo ngoriyal ina roɓo e tugunder damal sudu debbo nayeejo, rawaandu ndu eewnii mo eeehey maa! Ngoriyal eehey maa ngoriyal! Hol oo pooɗee nduuree nder suudu nayeejo?

Ngorgiyal: ko lugujadde ɗiɗi ngoni dow mbildi too, ina pooɗondira e mbuubu maaygnu ! rawaandu nduu wi’i ngoriyal ngal mi ñaagori maama sabu ALLA yaa biyaa lugu jadde ɗee yoo ndeeƴ ɗe leeɓtii nayeejo oo…
NGoriyal ƴuufi miin laamɗo gertooɗe, noddinoowo anndina yimɓe puɗal naange oo biyataa yoo seerndu lugu jadde!

Rawaadu: ndu wi’i sehil am, aɗa anndi hare famɗata, jeynge famɗata, waandu wi’i bone filtat, tee so filtii hay gooto anndaa ɗo yanata, waɗ sabu ALLA ceerndaa-ɗe, aɗa anndi mi waawataa yahde, ngam jom galle oo wii ko woto mi dirtu damal galle ɗoo hawo arta…

Goriyal ngal jaabii e mawnikinaare waɗ kala ko njiɗɗa ko miin seerndantu-maa lugujadde kala! Ngal jokki roɓindaade e sikaade, anngal ŋormito lugu jadde kuɗaaɗe ko miin seerndantu-ma!
Ɗoon e ɗoon, dammdi e waare mum juutnde ina way no kellifaaɗo nii wirti…

Rawaandu: Eehey maa ndamndi! Yaa to suudu nayeejo too ceerndaa lugu jadde kaɓooje ɗee ngam hare famɗata…
NDamnndi: Ndamndi heewi haa ɗeɓi feɗɗitaade miin jom galle bey oo neleta!…Caggal nde nelɗaa ngoriyal salii, Ko haɗi njahaa ceerndoyaaɗe pooftinaa yimɓe ?
Rawaandu: Aɗa anndi jom galle oo yamiri nde baasat-mi dirtude e damal galle hee hawo arta…

NDamndi: Awa heddo e jonnde maa hee, baraa-kam deƴƴere, gacca lugu jadde ɗee kaɓa, alaa koɗe ndañata heen so wonaa fukkaade ko’e majje pusa, meeɗaaka naneede nde hare lugu jadde leeɓti, ndi heɗdii e seyfitde endi wiya ndaw ko haawni ceerndee lugu jadde!! Ɗum fof lugu jadde ɗee ne jokki hari mum en…
Rawaandu ndu eewni ngaari, eehey maa ngaari ! Tawa endi yeedi e dow dingirel jookdu galle too, endi hoyɗa…

[irp posts= »1072″ name= »20 maarasi – ñalgu taali e tinndi »]

Ngaari ndi jaabii : Tawa endi finni ko hol ɗum kadi rawaandu ?
Rawaandu : Njiɗmi ko njahaa to suudu nayeejo too ceerndaa lugu jadde kaɓooje ɗee, ngam so hare fuɗɗii ma haygooto anndaa ɗo haaɗata…
Ngaari ndi jali miin nayeejo gadiiɗo denndaangal muumanteeje ɗee e nder galle hee, oo seerndoyta lugu jadde! Saa fooftinaani-mi ko allaadu am nduu tufatmi e reedu ma hee ndu feɗɗito…

Rawaandu: Ndeen rawaandu sooyniima pucci, ndu wi’i eehee ma puccu! Yaa suudu nayeejo too ceerndaa lugu jadda kaɓooje e mbuubu to suudu nayeejo to hono no nganndir-ɗaa ni hare famɗata…

Puccu nguu gufi rawaadu ndu, ngu wi’i wona a teddinaani-mi, aɗa yawii-mi, caggal nde ngoriyal, e ndamndi, e ngaari cali daranaade hare lugu jadde hersiniinde hay nannde ko miin ɓurɗo teddude muumanteeje oo, ɓurɗo hay jombaajo horsude oo mbiyataa yoo darano ndee hare hersiniinde? Yaa aan seerndoya pooftinaa-kam…

Rawaandu : Aɗa anndi jom galle oo wii ko woto mi dirtu ɗoo hawo arta…

Kuɗol: Yuusuf Muusaa Jah