No Fulfulde naatirta RFI, BBC e DW, ko nii fuɗɗori. Ñannde 19/10/2015, RFI (Radio France Internationale) finirno ngal kumpital: « Ɗemngal Mandinka ina waɗta haaleede e ngoon rajo tuggi oon ñalawma». Kabaaru oo w’i’i, « ɗuum, ko caggal / ɓaawo nde ɗemɗe Hawsa e Swahili naatnoo e ngoon rajo ». Ɓe mbi’i : « faandaare nde ko mbele RFI ina ɓeyda yaajde, nde ɓura heɗeede e woon nokkuuji e ngool le’ol e ngaddinaaji mum e leyɗeele : Senegaal, Mali, Gine, Gammbi, Kotdiwaar… ».

Nde yehi kadi haa waktu 1 ɓo ñalawma ɓenniri /yawtiri hojomaaji 30, yvan amar juɓɓinoowo yeewtere la danse des mots jaɓɓii jaayndiyankooɓe tato Mandikooɓe jogorɓe huufde jeewte e kabaruuji ɗi e ɗemngal Mandinka nder RFI ngam meemde Mandinkooɓe hiiseteeɓe e 40 miliyon nder Afrik. Ɓeen njeewtii e no ɓe njogori golloraade jeewte ɗee e kabaruuji ɗi.

Ɗoo noon ko gooto e men kala awata e nder hakkille mum so nanii oo kabaaru: Hol no aamnortoo, ɓayri ina wi’ee Fufulde, haalooɓe ɗum ina kiisee e 80 haa 100 milyon e no woon taarikyankooɓe ɗemɗiyankooɓe mbi’ri ?

E nder Afrik, woni ɗemngal tataɓal caggal Swahili, Hawsa.. hol no aamnortoo ngaal ɗemngal (Fulfulde) naatnaaka e RFI? Hol fotɓe daraade e ɗum? Mbele Tabital Pulaagu Winndere fotaani ummanaade ɗuum? Mbele enen fof en ngalaa ɗoo darnde ? Onon, enen, kamɓe Ngenndiyankooɓe Fulɓe, jaale leñol ngol e nder Afrik, e nder winndere nde?

Miɗo sikki yeewtere mawnde ina ɗoo…

No ndee yeewtere saakitanoo ka dinngiral « Jamaa », yimɓe ɓen ɓeydonrno hakkile, gooto kala e mokoɓaaɓe men ɓen rokki miijo mun no ɗemngal Fulfulde ngal taworee ka jaayɗe winndereyankooje wano RFI, BBC, Deutsche Welle, VOA, ekn.

En anndintinay tun wonde ndee yeewtere wanaa hannde fuɗɗi ka dinngiral Jamaa ton, waɗii ɗuuɓi ɗiɗi hikka, gila Moodi Paul SABI BOUM memminoo fii ɗum, ɗum yeewtaa ton ko juuti, goɗɗum darnaaka !

Yimɓe men ɗuuɗuɓe ka njananiri etike fii no Fulfulde nden naatira ka Radiyooji lolluɗi, wano siɗɓe men jooɗiɓe Alman etornoo no Fulfulde naatira ka Radiyoo Deutsche Welle, ɓe hollirno nii ka sifagol maɓɓe: « Mi anndinay on tun mi etodino e weldiiɓe am goo no Fulfulde naatira ka Radiyoo Deutsche Welle Alman », kono hawriti fewndo ɓe gollitaynoo Radiyoo on, ɗum roŋki newaade!

Pr. Fari Silat Ka, ɓe holluno: « Fii en heɓaali geɓal ka RFI, ɗum ɗuytataa darja Fulfulde nden, ɗum kadi haɗataa en sincugol diiwal e innde TPI

Porfoser Fari Silat Ka, hooreeɓe Fulcom on ka ACALAN-UA kadi, fewndo ko jooɗinoo leydi Faransi ka saare mawnde Pari, ɓe « yahuno haa ka yiilirde OIF (organisation International de la Francophonie), lamndagol hol no Fulfulde gasetee naadireede ka RFI », ɓe holli-ɓe: « Ɗum wanaa duncal OIF, ko RFI tigiri woni ko fewtetee fii mun».

Nde tawnoo ɗen eɓɓooje fow laataaki, kamɓe Pr. Fari Silat Ka, ɓe holluno: « Fii en heɓaali geɓal ka RFI, ɗum ɗuytataa darja Fulfulde nden, ɗum kadi haɗataa en sincugol diiwal e innde TPI, yewtoowo fii Tawtindiral Leyɗe Afrik (l’intégration africaine), e fonnugol ɗemngal Fulfulde ngal, e saakitugol kumpite nder hakkundeere CEDEAO nden haa Afrik on fow, e fii ellaaji Cellal ngal, e jannde nden, e ekkitagol fulfulde nden, e ko yowondiri e ɓamtaare duumotoonde, e haɗugol ñippa gereeji, e danndugol taariindi (protection de l’environnement), kañum e ɓuttu hakkunde jamaa on, ekn ».

RFI naaɓe ɓuri anndude Fulfulde yerindirtaake hay ɗemngal gootal e Afrikaa, kono ɓe ngarataa e fulɓe ɓe etotoo ko ɓamtude woɗ6e.

Janngu kadi: Ɗemngal e jaayndeyaagal e naalaŋkaagal

Ɓe humpiti fahin wonde duttorgal (document) eɓɓoore Radio Sahel fuɗɗanoogal fwndo Allah hilno Yero Dooro Jallo ngal e innde ARP – TPS hino ka yiilirde maɓɓe haa hannde » hino habbii fewjooɓe ɓen ka kawtital L’Association pour la renaissance du Pulaar (ARP).

Jaayndeeji ɗi, ko njeeygu ɓe njogii ko ɓe yeeyooɓe kala jom mbuuɗi ko oon ɓe njeeyata

Moodi Abuu Gaay kadi ɓanginno miijo mun, ɓe holli wonde jamaa on duwaaka habboraade Tabital Pulaaku ko woni woo «huunde fof wata en paw e TPI! Tabital ko innde tan woni toon ngal waawaa safrande /ñawndannde en hay 10% e cadeele men. RFI naaɓe ɓuri anndude Fulfulde yerindirtaake hay ɗemngal gootal e Afrikaa, kono ɓe ngarataa e fulɓe ɓe etotoo ko ɓamtude woɗ6e. France woni gaño Fulɓe ɗiɗaɓo. Fulɓe ngoni gaño hoore-mun arano ». E miijo maɓɓe ko «Leñol ngol fotii ummaade e ɗii doyli e karaali ».

Fahin e nder waɗtito (échange) ngon, woɗɓe kadi holluno wonde « jaayndeeji ɗi, ko njeeygu ɓe njogii ko ɓe yeeyooɓe kala jom mbuuɗi ko oon ɓe njeeyata », seedee mun, ndaaren « njuurnoɗe google Senegaal, hol mo waɗi ɗum ko Abdullaay wadde ». kamɓe kan, ɓe yi’aali nafa yewtugol no Fulfulde naatira RFI, acca ɗon Radiyooji e Teleeji men « hade men haaloyde RFI kaalen RTS, kabaruuji pulaar e tele senegaal way kono laarde Alboo foto nih, sabu kabaruuji ɗi haa gasa hay TV gooto a yiyataa hen , hade men haalde RFI kaalen tele muritani, ko safalɓe meeɓe ngoni hen, saa yehii mali, ko bammbara tan woni hen, ɗum ngoƴe ɗen ko men eɗen njogii waawɓe » yoɓde fi ɗum.

Janngu kadi: Radiyooji Pulaar ɗuuɗii, binndol Pulaar famɗii

E miijo Moodi Mammadu Jallo, ko maa hillo (plaidoyer) waɗiree jurol jamaa on fow, tentinii fedde e kummaluuɓe Haali-Pulaar ‘en nantuɓe innde, wano Rewɓe e Worɓe Politik, Naalankooɓe, ekn.

Tawde non –e miijo makko fahin, « si yawtii Swahili on, ko Fulfulde nden hikkata ɗon ka jogagol yimɓe wowlooɓe ».

Awa hikka kadi, yeewtere ɗuuɗii, miijo heewi, kono taw si nafa mun yi’oto ? Ko yeeso fawi !