Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal Aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal e ñalaande 18 Deesaambur nden hitaande kala.

Hitaande hikka nden, Unesco on holluno e ɓannginal maɓɓe, wonde « ɗemngal aarabu ngal ko gootal e tugaale ɗuuɗal pine ɗen e nder neɗɗaaku (humanity) ngun ».

Fahin e battane ñalaande hikkaare nden, ɓe yuɓɓuno peƴƴi / keewi (evenements) ɗuuɗuɗi ; wano welnere, jonnde jeewte ekn, ka yiilirde Unesco Paris. Ɗum fof ko ngam yiitinnde golleeji wiɗtotooɓe ko faati e ɗemɗiyaagal, tafo kelme e caggitorɗe, e kala ko humondiri e ɓamtugol ɗemngal aarabu ngal.

Ko jaŋti-ɗen kon dow fof ko eɓɓooje Unesco e wallodiiɓe maɓɓe, si en limtii golleeji maɓɓe fii ɓamtugol pine e ɗemngal aarabu ngal, en huuɓitataa ɗi e ɗerewol. Yonii en wonde ko kamɓe suɓanii ɗemngal ngal ñalaande 18 Deesaambur nden e hitaande kala, fii ñalgu ɗemngal aarabu.

Si en arii haa wa ɗoo, hiɗen gasa lamnditaade ko’e men. Taw si ɗen haani tawtoreede e mawninngol ɗemngal aaraabu ngal ? Hara ko fii hol ɗum ? Ko hawtu-ɗen e ngal ɗemngal ?

Ka jaabagol ɗen lamde, hiɗen felliŋtina taho, wonde aarabu ko ɗemngal humondirgal e ngaddamaaku / siwilisaaku men enen fulɓe ɓen. Ɗum holli, hiɗen gasa mawninnde fii maggal, sabu hiɗen halfini ngal ko jey-ɗen e pine men.

[irp posts= »1689″ name= »Binndol ɗemɗe Afrik: ko Oropnaaɓe mbii en, yo en ngoppu karfe Arab? »]

Wiɗtooji D. W. Arnott ɗin ka jaaɓi-haaɗird Cambridge (1985) hollii wonde gila ka teeminannde (qarnu) 19 ɓo, nde fulɓe ɓen immodunoo e fewnitaare alislamaaku nden, ɓe waɗtuno winndirde alkule aarabu ɗen, ɗum anndiraa Fulfulde ajami. Ɓe accani ɓiɗɓe leñol ngol ngalu mawngu e binndol aaraabu…

Ɗum non hollaali wonde ko e alkule aarabu ɗen fulɓe ɓen adii winndirde –wano woɗɓe goo sikkiri- sabu wiɗtooji goo kadi hollii woodeede noone e binɗi goo adaade humondiral maɓɓe e lislaamu. Ɗin ko wano Misra ɓooyuɗo yiitiroytee.

Fow e mun, en dullaŋtaa ɗemngal aarabu ngal e ko ngal marani en kon pine men ɗen haa fewndo haande. Mawɓe ɓen ado-hannde faamuno wonde ɗemɗe buy aroyay mulude, ɓe felliti kadi ɗemngal aarabu ngal tawetaake e ɗen muloyayɗe. Ɗum ɗom e diina lislaamu kan waɗi haa ɓe humindiri Fulfulde nden e Arabre nden. Mo taskike Fulfulde no didori non, o taway ko e mbaadi aarabu ɗum nannditata.

Si en yehii Naajeeriya, en taway ɓeynguure ɓii Fooduyee nden hino accani en ko ɗuuɗi e ɗin ballafuyeeji winndiraɗi Fulfulde ajami.

Wano mawɗo men Usmaanu ɓii Fooduye (1754-1817), winnduno ko heewi ka ɗemngal Fulfulde fewndo dawla maɓɓe alislamaaku. Ko wano non kadi yumma Asmaa’u, geɗal maɓɓe, e neene gooto maɓɓe on Abdullaahi Fooduyee (1763?-1829), e geɗal maɓɓe Muhammad Billo (faatii 1827), e nanndo maɓɓe wano Muhammad Tukur en, e Moodibbo Mo Ililal, e woɓɓe goo buy jeyraaɓe to Naajeeriya.

Fuuta Jaloo kadi hino soomi sugu ngun galu e ballafuyeeji Fulfulde ajami, sugu ko Cerno Sammba Mombeya (1765?-1852) en acci, maa ballafuyeeji Cerno Saadu Dalen ((teleren. 1800), e Cerno Jaawo Pellel (jibinaa 1900), e Cerno Aliyyu Ɓuuɓa NDiyam en, e woɓɓe goo ɗuuɗuɓe.

Si en ardii Fuuta Tooro, en maandinay ballafuyeeji Muhammadu Aliyyu Caam (1830-1911), e nanndo maɓɓe en.

Si en yahrii laamorde Adamawa, ko maa haalen fii ballafuyeeji Hamaseyo Giire (jibinaa 1905?), e Moodi Yawa (jibinaa 1925?), e Billo duu Keero, e nanndo maɓɓe.

Mo yehii ka defterdu (library) Galica, ndu lesdi Faransi ndun jey, maa ka defterdu Britich Anngeleteer, maa ka duɗe mawɗe Amerik, maa yoga e lesɗe aarabu, maa afrik tigiri, o taway ton ko ɗuuɗi e ballafuyeeji Fulfulde ajami.

[irp posts= »4873″ name= »Fii saggitorde Fulfulde – Arab e Arab – Fulfulde »]

E ngoya senngo, en mandinay fii kelmeendi ndi luɓi-ɗen ndin ka ɗemngal Aarabu.. Ɗum ko tulɗe-tulɗe. Ko mo jannganii P.-F. Lacroix ka winndannde makko « Remarques préliminaires à une étude des emprunts arabes en peul » (1967), o anndata ko haa honto Arabre nden alɗiniri Fulfulde nden (Tafsir Balde, peeral Misra 2017).

Wata mo yejjitu kadi wallifaaku ngu fulɓe roni fewndo hannde ngun ko e ɗemngal aaabu ngal ndayginornoo (inspired) e bannge ɗen fof ; wanaa ka mbaadi wanaa ka loowdi.

Sanndaaji (proverbs) fulɓe ɗin kan, hay si tawii yoga e majji no heerori pulaaku ngun, iwataa wonde hiɗi ndayginori pinal aarabu ngal e bannge goo. Mo no yiɗi taskoto taali e tinndi –Alla hilno- Aamad Soh Gine, ma o taw ton pine aaraabu.

Si ɗum ɗoo laaɓanii en, en annday hino jari haa ka mawninen fii ɗemngal aarabu ngal, hay si tawii non wanaa ɗemngal men. Heddoo non anndugol hol no mawninirten ngal ɗemngal ?

Ñalnde 18 Deesaambur 2017, ardiiɗo on Isesco, nden fedde islaamuyaŋkoore mawnde kippunde fii needi, gannde e pinal tawdano mawningol ñalgu 18 ngun lesdi gine, ka saare mawnde konaakiri.

Mo ƴeewii ngol peƴƴol –wano peƴƴi buy e nokkeeli goo-, o taway ko fii ɗemngal aaraabu ngal tun e mawneendi maggal, wondude e balle maggal fii wurnitugol pine e ngaddamaakuuji jamanuuji yewtetee ton. Ɗum ko ko haani, ko ɗum kadi ɓe sabboraa, sabu hino jari wowleede fii mun.

Enen heddiiɓe ɓen non, wano fulɓe ɓen, wonaa non gasirten mawninirde ɗemngal aarabu ngal. Si en haaɗii ɗon tun, haray en accii ko waɗɗii en kon e ngal geɓal !

[irp posts= »3310″ name= »Fulɓe e diine Lislaam »]

E miijo am, hino les ɗoo no gaseten mawninirde ɗemngal aarabu ngal :

Go’o : Ko yuɓɓinngol jonndeeji jeewte, bensondire fii jattondiral (relationship) wongal hakkunde Fulfulde nden e Arabre nden.

Ɗiɗi : Waɗugol wiɗtooji e ɗen bannge, feŋsita jeydal aarabu ngal e fulfulde nden, teŋtinii ko yowitii e kelmeendi wi’eteendi ndin «luɓaandi e ɗemngal aarabu », sabu liddu mun on ɗaɓɓitaaka ; e maanaa kelmeendi ndi aarabu luɓii ndin ɗemɗe afrik ɗen, wano Fulfulde. Tawataa hara ko afriknaaɓe ɓen tun luɓii arabre nden, kamɓe kan ɓe luɓaaka. Kono wiɗtooji mun ɗin ko e ɗemɗe yogaaje woodi taho (wano ɗemɗe habasha), kono fulfulde nden, yi’aaka taho.

Tati : wurnitugol ballafuyeeji Fulfulde ajami ɗi mawɓe men accani en, ko wano non kadi wurniten defte mawɓe men wiinndaaɗe e aaraabu..

Nayi : immiŋtingol fannuuji men woodunooɗi ado-hannde, wano jannde Baa (limto / abajada), sigi (hijjo), e taro (renndingol).

Jowi : artirgol jannde kaɓɓe nden, maa wi’en toɓɓe tawhiid, ganndal lollunoo-ngal hakkunde fulɓe ɓen.

E ko nannditata e ɗum.