Joomirawo waddii jamanu ko halli to Fulɓe Najeeriya: Na’i amen keeñi. Iyaalu ɗuuɗi. Ko ɗuuɗi nder sukaaɓe amen accii durngol ngam na’i keppaama – ɓe ngalaa ilmu, ɓe ngalaa sanaa’a, faa woɓɓe nder maɓɓe naatanii guyka e fasnde (robbery) e maaɓol (kidnapping) yimɓe. Jurumɗum wallaahi! To ni mi eftii hoore ngam mi eewa ko ɓadotoo Fulɓe leydi amen, walaa ko mi teenata say iyeende/ƴiiwoonde ɓaleere kirim. En toskii. Haani Fulɓe taaskitoo ɓe huula no ɓe waawtirta torraji (problems) ɗii.

Aardiiɓe ɗuuɗbe wolwii dow ɗaɓɓitol ilmu/ganndal, e demal, e durngol, amma ceɗɗan maɓɓe tinndini leñol amen dow sanaa’a. Hannde banda demal e durngol, woodi sanaa’aaji ko ɓiɓɓe men naatata. (W)alaa ko waawtirta torraji Fulbe bano sanaa’a, musamman luumol (marketing). Naane Fulɓe ngañii luumol, ɓe accanii ngol leñi goɗɗi. Kamɓe Fulɓe say ni ɓe ndura, ɓe ngadda na’i maɓɓe luumo ngam woɓɓe kirsa, soora/yeeya. To ɓe ndemii maa non. To ɓe torrake ɓe ndemii, say ɓe njagga ko ɓe heɓi ɓe hokka woɓɓe soora. Ɓe ngartii jaggooɓe (primary producers) tan; woɓɓe ɓeydata nafaari (value) dow torra maɓɓe, keɓa ceede ɗuuɗɗe, ɓe acca Fulɓe e jaggoo nder toskaare.

(W)alaa ko waawtirta torraji Fulbe bano sanaa’a, musamman luumol (marketing)

To en njanngii bangaaraaku (butchery) masalan, en taway bangaaro e heɓa faa ko toowi 40% ceede nagge. To o soodi ngaari N150,000 haa Pullo, insha Allaahu o heɓay ɓeydaari (profit) N80,000 to o soori teewu maage. Nder ñalnde go’o/wootere tan! Pullo bo torrake e ngaari ndin duuɓi jowi, ko ñalɗe 1,825 fandako o heɓi o soori nge N150,000. To a foondi torra duuɓi jowi nder N150,000, say tawaa pullo nder keppol (loss) woni, hinaa keɓal. Bangaaro bo heɓii N80,000 nder ñalnde goo tan.

To en njanngii bangaaraaku (butchery) , en taway bangaaro e heɓa faa ko toowi 40% ceede nagge

To, koye saɗi nder bangaaraaku ko haɗi Fulɓe naatugo ngu? Ndaa ni Fulɓe naatii luumo, ndaa risku maɓɓe ɓeydake sanne sanne. To en njanngii durngol misaalu, say ɓe ndema, ɓe ndura, ɓe tekkina ga’i maɓɓe, ɓe njaha luumo, ɓe kirsa ga’i ɗin, leñol maɓɓe keɓa ɓeydaari N80,000 ndiya ko men wolwi.

Ndaa ni Fulɓe naatii luumo, ndaa risku maɓɓe ɓeydake sanne sanne.

Ko haɗi Fulɓe waɗugo non kuuje/piiji tati: aadi (custom), kaɓɓe (superstition) e aardaaku (social status). Hannde fuu tati ɗii ƴaaraama. Diina (w)arii ɗakkake kaɓɓe. Walaa ko heɓata pullo ngam o naatii bangaaraaku. O toskataa, say ni maa o nafita. Aadi bo e wayloo to jamanu waylake. To duniyaaru waylake. Ndu jiɓɓake kadin. Aardaaku Fulɓe bo nafataa to ngu ɓeydataa ɓe risku. Ɗumey waɗnu maa e laamu Fulɓe to laamu ngun sukkantaama ko ñamminirtaa iyalu maaɗa?

[irp posts= »4901″ name= »Hoore Fulɓe nden ko leydi Gine woni? »]

Haani Fulɓe Najeeriya ekkitoo ko Fulɓe Hirna-Afirka fuu ngaɗata. To neɗɗo yahii Senegaal, Gine, Sarlon, Mali, Koddiwaar, Burkina, fuu, on taway Fulɓe kamɓe jeyi kantiiji mawɗi. E ɓe nder kala keɓal fuu. E asawre, e kuukuutirki, e ngoonga, hannde kamɓe ɓuri kala leñol risku to faaɗaa fuu nder Hirna-Afirka. Amma to Najeeriya, e ɓe nder sakkitiiɓe, hatta/teŋtinii dow woylankeeɓe (northerners).

Haani Fulɓe Najeeriya ekkitoo ko Fulɓe Hirna-Afirka fuu ngaɗata

Mi tinndinii en, banndiraaɓe am. Shehu Usumaanu ɓii Foodiyo tinndinii en dow kuuje tati: Jannde, durngol, e demal. Hannde, mi ɓeydanii en nayaɓere: luumol.

Tambee luumol. Ta on accanee woɓɓe.

 

 

On jaaraama!

Kuɗol Dr. Aliyu U. Tilde

Bawci, Najeeriya, 8/3/17