Waɗii duuɓi tati e ko fawi, gila yarlitiiɓe men fuɗɗii firde laylatol renndo ngol facebook e Pular Fulfulde. Ko ɓaawo nde yimɓe maghribi ɓen newnananoo huutorde ɗemngal Tamazight ngal 2013 woni ko fewjooɓe facebook ɓen eɓɓindanii naadugol ɗemɗe afriknaaje ɗen ka duncal maɓɓe. Ɓe sincani ɗum goomu wi’eteengu Facebook Translation Team, ɓen naadi heen ɗemɗe ariknaaje sappo (10). Tawano e majje gila on tuma, ɗemngal Fulfulde ngal, ngal okkiraa ton innde Pulaar-Fulfulde, ɓaawti-mun, arti Fula, ɓe sincani ngaldinngiral ka facebook e innde Translator Community for Pulaa

Nden eɓoore naatugol Fulfulde ka facebook ko e Moodi Ibrahiima Saar en iwrunoo, ɓe firti kelmeendi ɓaarordi ndin fow ka Pulaar. Ko non yaari haa yerlitiiɓe goo kadi tawti dental ngal wano Moodi Bokar Bah en, Moodi Saajo Bah en, Tafsir Balde en, Moodi Hammadi Jah en, e woɓɓe goo.

[irp posts= »1721″ name= »Hol ko Fulfulde ŋakkiri ka gannde kese ? »]

Golle ɗen wonaa ko hoyi, sabu ko firugol yeru faamu mun on, refti woota kadi suɓoo ko ɓuri feewude kon. Gooto bee hino marunoo feere firugol woota suɓoo ka hello firingo 

E lebbi yawtuɗi, kañum goomu Facebook Translation Team ngun nelduno en ɓatakuru humpitugol men wonde facebook firaama haa hewtii 85%. Ɓaawo ɗum, ko neeɓaali koo, ɓe weltinirii en fampagol facebook ngol ka ɗemngal Pular. E hino suutannde welo-welo ngol :  » Just in time for International Translation Day on Friday, we are launching three new languages: Corsican, Maltese, and Fula. With these three additions, Facebook is now available in 101 languages, and more than one billion people are using Facebook in a language other than English « . 

facebook-ka-pular

Peeral hesal no suppitoo

sama’u on no fina feroo

Fuɗnaange e hiirnaange

Nano e ñaamo

Karambi no settitee

Sabu ɗemngal heɓtitaama