ko ñalnde 12/05/2016 woni ko kumpital ngal yalti ka lowre sudonline.sn e kuɗol Maryam jigo, fii ndee deftere tiitoraande « Baaba Maal, le message en chantant », ko gaseten firirde :  » Baaba Maal, yima yottinora « .

E nder ndee deftere, Umaar Demba BA yiltitike e golle hooreejo Daande Leñol ngol Baaba Maal. O fuɗɗirii maandingol iwdi makko ndin, o hikki ɗon leñol makko ngol, gaaci makko ɗin e mecce makko ɗen.

[irp posts= »1372″ name= »Ɗemngal e jaayndeyaagal e naalankaagal »]

Deftere nden ko nde ɗeri / kelle 214, fasluuji / keeri 8, weeɓitannde Harmattan, pirtol (préface) Flewiin Saar, yewtunde fii ngurndam Baaba Maal e humondiral makko e finaa-tawaaji leñol makko ngol. Mawningol yaltugol ndee deftere waɗuno e alarba ñalnde 11 maayuhu 2016.

Tippude e ballifo on, Baaba Maal ko daraniiɗo e saakitoowo daartol /

ŋaro deftere nden
ŋaro deftere nden

taariika leñol makko ngol e nder winndere nden fof, ɗum non tawa ko wallitorgol mawneendi leñol ngol. E konngol makko, ndee deftere ko ngam « wallitagol no mawninira oo naalankoojo lolluɗo e winndere nden fof « .

[irp posts= »1669″ name= »Waɗde gaaci men ɗin ka jaaynirɗe fulɓe : miijooji mawɓe men »]

Tawanoo e ardiiɓe nden jonnde mawningol deftere nden, mawɗo jaagorɗo on (le Premier ministre) Bun Abdallah Joon. O holli e yewtere makko wonde « hoodere winndereyanko nden (Baaba Maal) waawii huutorde fannu on fii humindirgol jamaaji ɗin « .

Baaba Maal ko daraniiɗo e saakitoowo daartol / taariika leñol makko ngol e nder winndere nden fof, ɗum non tawa ko wallitorgol mawneendi leñol ngol.

Baaba Maal kan, o holluno wonde ballifo on waawii tiimude rewindoo ko o faalanoo wi’ude e ko o waawaali wi’ude kon ka nder gaaci / galli makko. O holli kadi, ndee deftere wallitoto firtude gimɗi makko ɗin no yuɓɓanɗe makko ɗen ɓurta faamorde.

« hoodere winndereyanko nden (Baaba Maal) waawii huutorde fannu on fii humindirgol jamaaji ɗin « .

E miijo makko, Umaar Demba BA, ka deftere mun, o yondinoraaki tun fillagol, ko woni tun, o saakitii Pulaaku ngun. O wi’i:  » wonaa deftere Baaba Maal, ko deftere fii pinal afrik tentinii non pinal fulɓe ngal « .