E kumpital amen yawtungal, men holluno on wonde ka battane mbatu kuuɓal (Assemblée Générale) ngu Tabital Pulaagu Winndere yuɓɓi ngun hikka (2016) leydi Senegaal, mokobaaɓe kawtital ngal wondude e  peŋngal (délégation) fulɓe iwruɓe kala nokku tintodayno e Koohoojo on Maki Sal, hooreejo leydi Senegaal ndin. Ko non kadi laatornoo, kawral ngal waɗuno ka saare mawnde Dakaar.

Jaɓɓanoo e ngal kawral, laamiiɗo on Adamawa (nden Najiriya), Laamiiɗo Muhammad Barkinɗo Mustafaa, kaliifa on Tabital Pulaagu Wiindere.

Koohoojo on Maki Sal, hooreejo leydi Senegaal ndin maandinno wonde « kawtital ngal ko fii ɓamtal Pulaagu woni ko immanii », o wasiyii o ɓeyditani yeesooɓe ngal kawtital, ɓeydugol tiɗnaare maɓɓe e bannge « Pinal, ɗemɗiyaagal e kala mawneendi / waler ndin Pulaagu wondi e mun », ngam wakkiloo no saakitira ɗin walerji hakkunde jamaaji ɗin.

[irp posts= »1043″ name= »Dental enɗam Fulaaɓe, ɓe peŋgal Tabital Pulaaku Senegaal »]

E nder konngol makko, Porfoser Fari Sila Kah, hooreejo Tabital Pulaagu Sen

Porfoser Far S. Kah. Hooreejo Tabital Pulaagu Senegaal, ka yewtere makko
Porfoser Fari S. Kah. Hooreejo Tabital Pulaagu Senegaal, ka yewtere makko

egaal on holluno  weltaare maɓɓe e ko leydi Senegaal ndin « wallitori kon no nguu mbatu mawngu yawtiri e dow newaare ».

Ka tuuru makko, Koohoojo on Maki Sal, hooreejo leydi Senegaal ndin maandinno wonde « kawtital ngal ko fii ɓamtal Pulaagu woni ko immanii », o wasiyii o ɓeyditani yeesooɓe ngal kawtital, ɓeydugol tiɗnaare maɓɓe e bannge « Pinal, ɗemɗiyaagal e kala mawneendi / waler ndin Pulaagu wondi e mun », ngam wakkiloo no saakitira ɗin walerji hakkunde jamaaji ɗin. Ɗum non, « hara ko e dow golle e teddungal, diina e gomɗinal », e kala ko huuɓiti faandaare PULAAGU nden.

Hooreejo TPW, Alhajji Alfaa Amadu Kuuru, ka yewtere makko
Hooreejo TPW, Alhajji Alfaa Amadu Kuuru, ka yewtere makko

 

Alhajji Alfaa Amadu Kuuru, laamitiiɗo on kawtital ngal fii happu ɗimmu, ka nder yetere makko, o weltanino « jaɓɓo Senegaali ngon », tippude e ɗum, o torii leydi Senegaali ndin jaɓɓitagol mawningol ñalaande winndereyanke fii nagge, saatiinde ko ɓooyaa.

En annditintinay wonde Tabital Pulaagu Winndere, ko kawtital ɓurngal mawnde moftungal leyɗe noogaas e nay (24) Afrik, e fulɓe adunaaru ndun fof, hawtuɓe leñol gootol, ɗemngal gootal, rennduɓe PULAAKU.