Hannde kadi meɗen neldi on kabaaru welɗo, yowondirɗo e ɗemngal men Fulfulde ngal! Ɗum woni humpitugol on fii tiɗnaare siɓɓe men wonirɓe leydi Bene, daraniiɓe Pine men e Ɗemngal men. Leydi Bene, e ballal Swis, yaltiniino jaaynde e ɗemɗe ɗiɗi Afriknaaje, ɗen ngoni: Fulfulde e Baatonum.

Jaaynde nden hino wi’ee “Gorado” ka ɗenmgal Baatonum, “Lilaaɗo” ka ɗemngal Fulfulde, hinde feeñira/yaltira lebbi ɗiɗi kala. Wano fewndo hannde, nde yaltinii tonngoode sappo e nayaɓere nden (numéro 14).

Gorado walla Lilaaɗo, ko ɗerewol kabaruuji, feeñayngol ka Gollirde ADeCOB: Daari lamba poosu, leydi Bene. Hingol yeeyee 500 CFA.Sengo e hello Jaaynde Lilaaɗo nden

Men fontuno ɗeri jaaynde nden, men tawi Fulfulde nden hino laaɓi ser, hinde weli kadi faamude! Seedee mun, tinee/ndaaree/ƴeewee ley ɗoo seeɗa e ko men suuti ton:

DOKO BU’ANRA Kora, fuɗɗuɓee jande haalaaji ko yeggitanaa

Illa duuɓol 1950 (hikka duuɓi 65), oo tinninoo e jande haalaaji saɓɓe der leydimen Bene. Hanne, o waɗii suuɓi 83 oo tawiraa siire daari ammaa keree’en yeggitanii mo kan acci dewtere mum habaruuji lilaaɗo yahani mo myallo…

[irp posts= »1372″ name= »Ɗemngal e jaayndeyaagal e naalankaagal »]

SERO KØBI Abubakari, winni habaruwol kol.

Mo no yiɗi jokkondirde e maɓɓe, haray ko wano nii:

Lilaaɗo

Derewol habaruuji ADeCoB

Gollirde ADeCOB: Daari lambaGorado

poosu.

BP: 01 N’dali leydi Bene

Lamba Telefoonu:

(+229) 23152096  / 97 77 52 65 / 97 59 50 47

HOOREEJO

Sabi BAA GERA meeru daari

MAWƊO ADEKOOBU

ARDIIƊO GOLLE

Gasuton B.B. YAAMARO

DOW ƊENŊAL

DERANA e SIAN’SON

Janngiree Jaaynde nden e mbaadi PDF