Miɗa teskii e nder Laylaytol renndo (Facebook), fulɓe hina keewi (ɗuuɗi) hollirde nate rewɓe fulɓe labaaɓe (yooɗuɓe), yeru: Zone Fulbe, Fulani Tube, e lowe goɗɗe nder Facebook walla INTERNET e kuuɓal, walla won heen kelle ngadda naamne (lannde) ko yowondiri e rewɓe e ko nanndi heen. Mbe leñol men gaynii caleele maggol fof haa heddii anndinde yimɓe njooɗndam rewɓe fulɓe! Walla faalaɗen ko yeewde rewɓe men ɓee!

So tawii ko goonga kaalaten, ɗum yooɗaani! So tawii rewɓe fulɓe hina njooɗi ne, ɓe ɓuraani rewɓe Afriknaaɓe fof, mi haalaani noon rewɓe Aduna ka fof, kadi hay sinno rewɓe fulɓe hina njooɗi, ngoppen woɗɓe kaala, tawii wonaa e yeeynudeɓe ngam haa njeeyenɓe kay ngonɗen!..

Baŋnge goɗɗe, njooɗndam walla ko mbiyaten leƴƴi goɗɗi ɗi koɗduɗen hina njiɗi resude rewɓe fulɓe, alaa ko nafi leñol men hay huunde. Sabu kala debbo pullo mbo goɗɗo resi; ɓiɓɓe mum keewaani waawde pulaar ko ɓuri heewde !

[irp posts= »979″ name= »Miijo – Yo Fulɓe faamu »]

Tawa gorko pullo so resii debbo goɗɗo mbo wonaa pullo, ɓiɓɓi makko ɓee mbaawan ɗemngal neene mum en hay sinno ɓe mbaawii pulaar, kono debbo pullo waawaa eggude ɗemngal mum kañum rokka sukaaɓe mum, ko ɗuum addi heɗen nji’a ɓiɓɓe neeniraaɓe fulɓe baabiraaɓe jananɓe (ɓe ngonaa fulɓe), tawa hina (ng)añi fulɓe haa ɓurti keerol.

Hay sinno ko e dingiral (woni debbo e gorko njokkondira tawa ndesondiraani), debbo pullo tawii jokkondiri ko e gorko capaato, ko hardaane wontata, ko safaroore yeewtata, ɓoornoo Dampe (kaddule rewɓe safalɓe Muritani).

So tawii ko e Jolfo yahdata kadi wontata ko jolfo, etotaako hay haalande jahdiiɗo mum pulaar nih. Mi haalaani so ɓe ndesondirii kam.

So tawii kay ko kaalaten e rewɓe men kon ko goonga, fotnoo wonde ko kala jiɗɗoɓe so tawii ko dewgal walla wonaa dewgal, ko yoo eto haalde pulaar.

Miɗa yananaa (felliti) so ɓe mbii joomum ko maa haala pulaar, so tawii hina yiɗiɓe goonga wonaa huutoraadeɓe tan yiɗi.

Njiɗmi wiide tan ko hay sinno rewɓe men hina njooɗi; paɗɗaani (ɓuraani luttuɓe ɓen labeede), kadi wonaa enen poti haalde njooɗndam rewɓe men, si tawii kay en wonaa faalaaɓe yeeyudeɓe worɓe woɗɓe…

Rewɓe men ko rewɓe tedduɓe labaaɓe, kono ɓe ɓuraani rewɓe luttuɓe ɓee fof, heɓe njogii ellaaji kamɓe ne hono worɓe fulɓe ɓee njogorii ellaaji nih.

En kaali heen seeɗa dow ɗo, woni so debbo pullo resondirii e goɗɗo tan ɓiɓɓe mum perdii, sabu ɓe mbaawataa pulaar.

Mi yi’i ɗum Muritani, Senegaal, Naajeeriya e nokkuuji goɗɗi fof, wadde njooɗndam (Ŋari) maɓɓe e yiɗeede-ɓe worɓe woɗɓe hay fus nafaani leñol maɓɓe.

[irp posts= »168″ name= »Jeertinde winndooɓe daartol Fulɓe »]

So tawii kay heɓe ŋarɗi walla heɓe njiɗaa nih, so ɓe ngonaa fuuntateeɓe heɓe kuutoree tan, e sikki am ko ɗoo potɗen yuurnitaade no moƴƴi, wonaa yahde hina yeeyna njooɗndam rewɓe mum en ellee yiɗɓe nawdeɓe Jeere (luumo / Maakiti) to rewɓe njeeyatee; yeeyaɓe toon. Ɗuum wonaa ko yooɗi.

Jokkorɗe teknoloji kese ɗee, mbay ko hono laɓi (paaka) ki beleeɗe ɗiɗi, hina waawi gollireede ko nafata, wonande feertuɓe, kono kadi hina waawi gollireede ko alaa faayiida.

Miin e yi’annde am, hollirde nate rewɓe fulɓe alaa ko nafata leñol ngol, hina waawi jalde ngol nih, sabu way ko hono en (ng)alaa ko kollirɗen aduna so wonaa rewɓe men!