Banndiraaɓe tedduɓe, enen poti daraade e dadaade haa ngannden limngal keeweendi Fulbe he winndere /adunaaru ndee no foti, mino anndi ko gollal caɗtungal waɗde, kono so en pellitii ina waawi wonde, ngam enen njoganii ɗum ganndal e mbaawka e kaɗtanɗe e kaɓorɗe ballitooje en he waawde ngal siinude, ngam kala ngenndi ndi Fulɓe ngoni eɓe njogii ɗoon pedle, foti ko pedle daraniiɗe ɓamtaare leñol walla ko pedle daraniiɗe nafoore nokku oo foti ko pedle wuro maa ko pedle diine.

Jooni mberlotoɗen ko laɓnde (lamnde) ɗeen ngoni : holno ngal gollal immorantee ? holno ngal waɗirtee ? hol halfinteeɓe ngal ?

[irp posts= »1742″ name= »Miijo no limgal fulɓe newora »]

Sakiraaɓe tedduɓe, enen nganndi ɗoon ɗo en nganndaa tolno keeweendi men he winndere ndee, en mbaawtaa fennude maa yeddude haalooɓe tolno keeweendi Fulɓe he winndere ndee no foti, ɓayri en ngalaa tuugnorde sellunde tuugnorteende he keeweendi men, ɓayri en nji’ii daartiyaŋkooɓe haalooɓe daartol ngonka Fulɓe, no ndaartirta daartol men, kadi enen he ko’e men keɓen ɗo tuugni en.

 

Tijjani Mbaalo