Banndiraaɓe tedduɓe, si en innii en limtay radiyooji Fulɓe ɗin e deer winndere nden, ma en accu goɗɗi goo, hakkee ko ɗi ɗuuɗi. Tuma kala meɗen humpitaade fampeede radiyoo Pulaar keso, en heɓiino hay radiyoo diina, e radiyoo finaa-tawaa fulɓe, e ko nanndi. Kono taw si binndol Pulaar ngol heɓidii geɓal e ɗin radiyooji?

Ko ɓooyaali koo, mawɗo men Tijjaani Mbaalo (r)okkuno miijo feewngo fii no gaaci (music) fulɓe ɗin hebbiniree ka radiyooji men ngam « ɗuum wallat en no feewi he juljultoondiral ngaddinaaji men, kadi ina hebbina heɗotooɓe e noddooɓe, ngam hannde yonta mbo ngonɗen oo karalle ina taaɓii no feewi, ngam eɗen mbaawi heɓde gaaci Fulɓe he yeyre maa lowre « cite) ganndal yuutuub « youtube » (Janngiree ɗoo). Hiɗen yelii nden ngon eeraango battinta e renndo ngon.

[irp posts= »1669″ name= »Waɗde gaaci men ɗin ka jaaynirɗe fulɓe : miijooji mawɓe men »]

Musiɓɓe tedduɓe, radiyooji men ɗin e ɗuuɗude, men jinnduno e majji me yiilii e lowe (sites) majji, men ƴellitii ko wonaa e winndeede ton.  Nde ɗum yawti, men tawno hiɗi ŋakkiri/lelliri huunde hiɗtude !

Hino anndaa gila law wonde radiyoo ko ka wowletee, kono fewndo hannde, fanɗii radiyoo mo jogaaki wonirde/lowre enternet ka yowa winndanɗe mun e kumpite mun.

A nanay ka radiyooji mawɗi ; wano RFI hiɓe wi’a-maa ka lannoode/timmoode kabaaru/kumpital wonde « mo no faalaa humpitaade ko ɓuri nii, ko juuragol lowre amen nden », ɗum holli wonde wanaa haala kan tun radiyoo on heddori, ɓe winnday golle maɓɓe ɗen kadi e ɗeri ɓe yowana juurotooɓe ɓen. Hay taliwissiyonji ɗin waɗay ɗum, e piide misal France24 wi’ay tuma kala « juuree men ka lowre amen ngam keɓon ko yaaji e kumpite amen ».

[irp posts= »1837″ name= »Hol no Fulfulde naatirta RFI, BBC e DW ? »]

Mo ƴewtike lowe radiyooji men ɗin fewndo hannde, o taway ko e Faransee maa Engele ɓe winndirta ko ɓuri heewude kon! Hiɓe humpitira Pulaar winndira Faransee maa Angelee! Ɗum ko ko lunndondiri!

Hannde hannde, ko binndol e jaaynde yaadata, huunde gasata ɓaawo ɗuma, kumpite ɗen ka radiyoo ko winndeteeɗe, fensitee yaññee, non yowee ka lowre.

E miijo am, hino hersinii ka sinceten radiyoo e Pulaar, hersen maa aamen winndude Pulaar ka lowre radiyoo!

Si a naatii ka lowe radiyooji Hawsa en maa Suwaahilii en, a taway ko e haala maɓɓe kan ɓe winndirta. Ɓe aamanaa ɗum ɓe hersiraa!

[irp posts= »1696″ name= »Goɗɗo lamndii : ko winndantaa e Fulfulde ? »]

En haani waɗtande hakkil e ndee toɓɓere, eɓɓindano-ɗen fii mayre, wowtinen ɗemngal men ngal e winndeede, wallito-ɗen no Fulfulde heɓira loowdi (contenu/content) ka jowlol enternet.

Jamaanu hannde ngun ko e enternet mahii, alaa ko ɓuri fotude haa ɓura heɓugol ko ɗaɓɓata kon ka enternet e ɗemngal mun. Fayɓe hannde ɓen ko Google lamndotoo ɓuri mawɓe mun ɓen.

En torondirii winndugol Fulfulde, kala waɗa yeru mun on haa dañen/heɓen ko yoni molon. Ɗemngal ɓamtirtaake haala tun, ko haala e binndol!

Mi yettii.