Janngooɓe Teddungal, e balɗe yawtude, wano woowiri non ka dinngiral « Jamaa média » nde Tabital Pulaaku Winnddere, Ceerno men Ceerno Tijjaani Mbaalo rokkuno kadi miijo labaangu ka wallata e ɓamtal pulaaku ngal, ɗum woni wasyagol jaayndiyankooɓe « Fulɓe haalooɓe he kaalire njiitam maa haalirde nanɗe » nde ɓe waɗtora gaaci fulɓe ɗin hakkunde jeewte maɓɓe, ɓe maaki :

« Ina haani nde jaayndiyankooɓe men Fulɓe, haalooɓe he kaalire njiitam maa haalirde nanɗe, nde njilliindirta gaaci « Music » Fulɓe, ɗi ɓe mbaɗta he hakkunde jeewte maɓɓe, ɗe ɓe kuccitinta he kuuɓndi ɓiɗɓe Fulɓe he winndere ndee, ngam ɗuum wallat en no feewi he juljultoondiral ngaddinaaji men, kadi ina hebbina heɗotooɓe e noddooɓe, ngam hannde yonta mbo ngonɗen oo karalle ina taaɓii no feewi, ngam eɗen mbaawi heɓde gaaci Fulɓe he yeyre maa lowre « cite) ganndal yuutuub « youtube ».

Sakiraaɓe tedduɓe, enen njetta jaayndiyankooɓe Fulɓe, dariiɓe jemma e ñalooma he anndinde en jolooji renndo men e ɗi kuuɓndi winndere ».

Nde ngoo miijo saakitanoo e dinngiral ngal, mokobaaɓe men goo ɓeydituno yewtere labaande e miijo ngon, ɓen kadi holliri nii :

« Jam weeti Ceerno Tijjaane Mbaalo e kala pullo e kaalooɗo pulaar he aduna hee, Miijooji maa ɗii ko gootiɗinooɗi fulɓe winndere, etee ɗi kaɗataa udditaare he yimɓe aduna ɓee;
Gaaci ɗii (ɓoggi ) kala ɗi tawaa he mawningol naalankooɓe men; naalankooɓe ɓe ngannduɗaa ngaddii geɗal mu’en he renndo fulɓe, heddoo ko enen kala mbaɗten koo.

[irp posts= »1372″ name= »Ɗemngal e jaayndeyaagal e naalankaagal »]

Kono sakkiraaɓe am mino teskii wonde jaayndiyankooɓe heewɓe fulɓe ɗi jokkoondiri e kaalire njiitam (teleeji) maa kaalire nanɗe (rajooji) kono woɗɓe e maɓɓe coftanaani (ngaamtiraani) okkirde kabaruuji he ɗemngal pulaar sabu waasde janngude/huɓindaade walla bom ɗigginde ɗemngal pulaar; etee ɓe ngokkirat kabaruuji he ɗemɗe goɗɗe.

Ceerno Tijjaane Mbaalo fulɓe mbiyoo ko haala addata haala, ko ayiiba wuurtata coodgu
Mino weltanii fuutankooɓe jaayndiyankooɓe rajo senegaal kañ e won e kaalire renndo (radios communautaires) sabu golle maɓɓe maantiniiɗe; mi yejjittaa ɗowooɓe jeewte e kala sahaa he ɗiin rajooji he ɗemmngal pulaar ».