Nde woote hooreejo-leydi (élections présidentielles/presidential elections) ɗen Naajeeriya feññiniranoo polgal Muhammadu Bhuhari ngal, kumpital ngal saakitaama e jaayɗe heewuɗe nder winndere nden, tawaa e ɗen jaaynirɗe men Fulfulde, adinoo saakitude kumpital ngal e Pulaar ko lowre banndiraare men nden Fouta Media.Com e talaata 31 Mbooy (Maarasi) 2015, Kuɗol : Hamada. Ɓe tiitori ɗum nii : « MUHAMED BUHARI PULLO ARDIMA NIGERIA ».

Yawti ɗon dinngiral Jamaa ngal kadi hollitiri kumpital ngal  kuɗol : Garba Kawu Daudu, ka o tiitorii kanko kadi o wi’i : « BUHARI SUƁAAMA ARDIIƊO LESDI NAAJEERIYA », o holliri nii e ɓatakuru makko ndu o neldi ñannde 1 Seeɗto (Ibriilu) 2015 :

Allah bawɗo jaɓii do’aaje meeɗen ngam e nde’e kam Allah hokkii Buhari laamu Naajeeriya. Ardiido TPI lisal Naajeeriya Dr Abdullahi Umar Ganduje yetti kala Pullo fuu to duuniyaaru ngam yelooje e do’aaje bodde..

O naɓti o ɓeyditi: « Jooni kadin en toroto Allah holla-mo datal jogaade laamu e hakkilande ko Naajeeriyaabe ngidi. Allah wada o jogoo pulaaku e Fulbe ».

O humpiti yiilotooɓe « Jamaa » ɓen wonde « ko ñannde 11/4/15 woodi cuɓi goddi to Naajeeriya. Nder cuɓi din Dr A. U. Ganduje daroto ngomnaaku Kano. Ngam Allah moodon to on comu, ndo’ee o subee ngomnaajo Kano. To on annditii ko o wi’i e Burkina Faso, o wi’i Fulbe haandi tawee toye fuu to laabi ngeendam hawtaade e siyaasaaku. Kanngu siyaasaaku kanngu woni laawol koyngol ngol wallude himbe e lenyol. Siyaasaaku dum laawol njoggu koyngol ».

Ammaa non hooreejo Tabital Pulaagu Winndere on, Moodi Alpfaa Aamadu Jalloh, ɓe nelduno kamɓe kadi ɓatakuru faade e jamaa on fof ɓe maaki :

Musiɓɓe Tedduɓe, on calminaama!

Ko adi fof, Pulaaku kala heɓii weltagol ngam Laamaagol Muhamadu BUHAARII to leydi Naajeeriya.

Biɓɓe leñol ngol fof njettaama ngam du’aawuuji mumen.

En toriima Allah yo rokku BUHAARII hakkile, cellal e nguurndam ngam ho waawa timminde anniya mu ngam feewnude leydi Naajeeriya.

Lamiiɗo Fombina, Dr GANDUJE e kala ɓiɗɗo leydi Naajeeriya fof weltanaami kadi yettaama.

E dow innde Tabital Pulaaku Internaional, fulbe adunaaru ndu kala njaaraama e darnde mumen.

Ko weltagol tan e yarlugol!

Allah ɓamtu pulaaku e Fulfulde.

[irp posts= »1684″ name= »Najeeriyaa: Parti Buhari on foolii ka woote nokkuje »]

Moodi Salami Bah, du’anino hooreejo on Muhammad Buhaarii, “yo Alla okku balɗe e cellal hooreeo Najiria e koreeji (ɓeynguure) makko fow « .

Alla ɓamtu fii leydi Najiria e jamaa makko on fow naa-o maa-o (sans exception et sans distinction).

Polgal, Diina/Dewal, Peewal, Nunɗal, yurmeende, Ngalu (jawdi), barki (du’aa’u), e kala moƴƴereeji ko Alla tagi toranaama fii nguu laamu hesu Najiria e jamaa on muume (leƴƴi leydi ndin fow)!.

Yo ɓiɓɓe, yiɓɓe e jamaa Najiria on heɓu ɓamtal e weltaare. Alla artir ɓuttu Najiria, e yo alla waɗu yurmeende e hakkille e ɓerɗe Boko Haraam ɓe wallina pinka, ɓe ɓuttinana jamaa kawtalɓe (voisinage) ɓen.

Laamiiɗo Yoola on weltanaama fii waaju makko ngun ado ngol suɓagol hewtu fii ta ƴiiƴan hibbu, ta ngaluuji (jawle) bonne, ta wonkiiji bonu haasi Buhaarii faɗuno laamu ngun.

Alla Jaraama Du’aaji ɗin jaabike e yo Alla muƴƴin yeeso.

Aamin

On jaraama, yo Alla ɓeydu sugu ɗii kibaaruuji e nder Afirik fow.