Banndiraaɓe Fulɓe Senegaalnaaɓe, mi hoofnii on, ko he weltaare mawnde woni ko njaɓɓortoɗen, jaɓɓannde nde laamu Senegaal jaɓɓii jaŋde ɗemɗe ngenndiije he Senegaal, ɗum ɗoo ko taaɓannde mawnde he ɓamtaare ngenndi men Senegaal.

Fulɓe mbii : so a no yiggee ɓaawo aan neh yoo a yiggu reedu maa nduu.

Sagataaɓe tedduɓe, enen dariiɓe dadiiɓe duuɓi keewɗi enen kaɓanee yoo ɗemɗe ngenndiiji Senegaal no mbinnde njanngee he duɗe laamu Senegaal, en keɓii taaɓannde mawnde he yiɗde men.
Jooni Fulɓe mbii : so a no yiggee ɓaawo aan neh yoo a yiggu reedu maa nduu.

[irp posts= »1043″ name= »Dental enɗam Fulaaɓe, ɓe peŋgal Tabital Pulaaku Senegaal »]

Waɗde hannde enen Fulɓe Senegaalnaaɓe enen poti daraade e dadaade ngonen haɓɓere wootere tabitinoore Tabital Pulaaku Senegaal, ko ɗuum waɗi enen nodda Fulɓe Senegaalnaaɓe, yoo ndaro haa Tabital Pulaaku Senegaal iwa he ndee lofannde nde woni hannde ndee, so wonaa ɗuum mbaɗdeɗen ko Fulɓe mbi’ata : idii finde waɗtinii sulaade, ngam enen nganndi hooreejo Tabital Pulaaku Senegaal gila ñande o suɓanoo hooreejo Tabital Pulaaku Senegaal haa hannde o noddaani batu, tee hannde enen cokli gardiiɗo dariiɗo dadiiɗo paamɗo tamɗo kiram leñol e softeende mawnde e yarltaare mawnde wonande leñol men, hade nawliraaɓe men poolde en.

Ngoo eeraango huccinaa ko he kala ɓiɗɗo pullo Senegaalnaajo, nana faama walla leñol men haa foola. On njettaama.

Tijjaani Mbaalo.