Banndiraaɓe tedduɓe, en dañii welo-welo mawngo, sabu ɗemngal heɓtitiraama lesdi Fuuta! Ko teddungal e mon, en heɓii deftere gannde koode wallifaande e haala Pulaar, wallifiinde ko Ceerno Abu Dembel Mboji.

Deftere nden ko nde ɗeri cappanɗe nayi e nayi (44), nde tiitoraama “Leƴƴannde Koode”. Ɓe wi’a ɗum ka Faransiire (La recherche sur les étoiles).

Hakkee ko eɓɓoore nden weli kon jamaa on, Unesco fiɓii annuyee wallifagl nde ka Wolof-re fii no nafa mayre on yaajira.

[irp posts= »294″ name= »Keɓɓitol: Deftere Pulaar yaltii e innde Ɓellere Pulaar » »]

En anndintinay tun wonde Ceerno en wallifiiɓe ɓen ko ɓe jibinannde Maatam (nder Fuuta Tooro), lesdi Senegaal, e hitaande 1942. Porfoser Abu Dembel Mboji ko Misra woni ko duɗoyii, ɓe janngi ton ganndal jojjande (droit), ka duɗal mawngal Azhar.

Haray non hiɓe saatii yaltinnde kañum deftere maɓɓe nden ko neeɓaa, kamɓe e suudu muulirnde defte hino wi’ee : Papyrus Afrique.

En jaarnii Alla.