Banndiraaɓe tedduɓe, ndee fedde sosiraa (fenngiraa) ko he miijooji mawɓe sosɓe nde, ɓeen ngoni : Lewoo Polsidar Seengoor « Léopold-sédar Senghor » gardinooɗo ngenndi Senegaal he oon yonta e Hamani Joori « Hamani Diori » gardinooɗo ngenndi Nijeer he oon yonta e Norodoŋ Sihanook « Norodom Sihanouk » gardinooɗo ngenndi Kambooj he oon yonta e Jan Marke Leejee « Jean Marc Léger » jaagorgal toowngal he ngenndi Kanada.

Ngoo miijo ɓee yaajnaa ko he yeewtere batu Ñaamee he hitaande 1969, ngu tawtoranoo ngu jaagorgal Faransi kalfinangal pinal woni : Anndere Maloroo « André Maloraux », he nguu batu ɓe kawri he sosde fedde « APF » woni dental haalooɓe ɗemngal Faransee, ko he maggal ɓe ɓulnii miijo darnude fedde mawnde nde balloondiral e pinal haalooɓe ɗemngal Faransee, ko ndeen fedde laatinoyaa he batu maɓɓe to Ñaamee he hitaande 1970 Kawtal kuuɓtidinngal haalooɓe ɗemngal Faransee.
Muuyaande mayre ko laatinde renndo ɗemngal e pinal wonande ngenndiiji ngonnooɗi he njiimaandi Faransi e yiɗɓe ɗemngal Faransi e faddaade bempeƴƴe gannde kese ɓulneteeɗe he ɗemngal Anngele.

Musidɓe tedduɓe, konngol Fulɓe ngol ɓe mbi’i he gaño ngol ina selli, ɓe mbii : so gaño maa nehanii ma, so mawninii a naftortaako.

Ndaaree he oon yonta ko jannguɓe hono Seeŋoor en ndartoo ina cosa fedde semmbinoore biifnagol ɗemngal Faransi momtoowal ɗemɗe men he ndeer duunde Afrik ɓaleeɓe, tee en nji’ii gila he oon yonta ɗemngal Faransi ngal, ina ɓeydoo semmbude e yaajde he ngenndiiji men Afrik ɓaleeɓe, nde tawnoo jannguɓe men Afriknaaɓe ɓaleeɓe, ndonkii faamde walla mbi’aa nganndaa hoo ɗemɗe maɓɓe ina potaa winndeede e janngeede, no ɗemɗe Oropnaaɓe ɗee mbinndiraa njanngiraa he ngenndiiji maɓɓe nii !

Kadi ɓe ndonki faamde janngude ɗemɗe Oropnaaje e faarnoraade pine maɓɓe, alaa ko nafata en, so wonaa ɗe ɓeydoo en majjinde, ngam en nji’ii en njanngii duuɓi teemedɗe ɗemɗe Oropnaaɓe, alaa ko mbaawɗen waɗande ko’e men to senngo karallaagal, ɓayri enen nji’a sagataaɓe Afriknaaɓe ɓaleeɓe, alaa ko woni golle maɓɓe he ndeer renndo maɓɓe, so wonaa yeeyde njeñaandi mbaylaandi Oropnaaɓe walla ndi nawleeɓe men Aajii « Asie » heddiiɓe ɓee ina ndarndartina he laabi ina cakka juuɗe maa e ɓe mbiftoo teɓaandi banndiraaɓe maɓɓe, ɓayri karalle ɗe tawrunoɗen maamiraaɓe men en ngubbii, ngam en njaɓii jaaɓneede e funteede, haa ɗe men ɗee ngontii ɗe woɓɓe, hannde alaa ko heddanii en so wonaa daartiyankooɓe men ñenngaaɓe ina mbinnda defte he ɗemɗe janane eɓe mbiifna ɗeen eɓe coñcinaɗe, eɓe paarnoroo ko minen ɓaleeɓe ngadii yiitude ngal karallaagal, walla ɓe mbi’a ko minen ngoni aawdi Aadee he ndee winndere, ndaw ko haawnii, ko ɗum Fulɓe mbi’ata : idii finde waɗtinii dufaade, walla ɓe mbinnda no ɓaleeɓe leeɓtiraa nde ɓe njeeyoytee to Amirik walla he kuuɓndi winndere, he ɗii ɗoo wiɗtooji piiw annduɓe men ndonkii anndude ko teppi en, haa hannde eɓe keddii he mawningol janngude ɗemɗe janane e faarnoraade pine woɓɓe.

Sagataaɓe tedduɓe, so tawii en njanngaani ɗemɗe men, en paarnoraaki pine men, en naftortaako ngaluuji neesu Afrik.

Kadi wota no en cikku maa en ngiw he ɗee caɗeele ɗe nguurɗen he mum hannde ɗee, woni : heege, ñawu, baasal, fuuyneede, yaweede e sicceede, ngam ɗee piiw ko humammbinaagu aawiɗe he renndo Aadee, humammbinaagu noon momtirtee ko winndude e janngude ɗemɗe hoɗaango renndo, wonaa jiggoyaade ɗemɗe janane.

Kadi ndaaree hannde denndaangal ngenndiiji gonɗi he diɗɗal haalooɓe ɗemngal Faransee, ina njogii ɗemɗe mumen binndeteeɗe janngeteeɗe, so wonaa ngenndiiji ɓaleeɓe.

Kadi enen nganndi Faransi ɗi tami kaalire ɗiɗi njiitam « TV » ganndaaɗe ɗee ngoni : Faransi 24 e haalirde njiitam winndere « TV5 monde » ɗee ɗoo alaa ɗo ɗemngal ɓaleeɓe haaltee heen he ganndal am.

Kadi enen nganndi Faransi ɗi tami kaalire tati ganndaaɗe ɗe ngonaa njiitam « TV » ɗeen ngoni :
1) RFI, woni haalirde saroore nanallaaji he ɗemngal Faransee he kuuɓndi winndere.
2) Afrikaa n°1 woni haalirde saroore nanallaaji he ɗemngal Faransee wonnde he duunde Afrik he ngenndi Gabon.
3) Médi, woni haalirde saroore nanallaaji he ɗemngal Faransee e Arab wonnde he fonngo maayo hakkundeewo.

Kadi eɓe tami haalirde nde Rajo « Radio » e nde njiitam « TV » wonande yimɓe maɓɓe wonɓe to ngenndi Beljik.

Kono ɗee ɗoo kaalire nayi alaa heen fof haaloore ɗemngal ɓaleeɓe he ganndal am, ndeke hannde enen Afriknaaɓe ɓaleeɓe en nganndii ɗemɗe men ɗee ngalaa ko ngoni he jeese Faransinaaɓe, ngam neɗɗo mbo jaɓaani ɗemngal maa, oon waɗaani ma ko a neɗɗo, kono enen kadi enen poti faamde, ko enen poti daranaade ko’e men, haa keɓen jojjaaɗi men, kono wonaa woɓɓe ngokkata en jojjaaɗi men, ngam ceerno men Murtuɗo wii koo ko goonga, ndimaagu heɓtete, hokkirtaake. On njettaama.

Tijjaani Mbaalo.