Ndee winndannde na renndini toɓɓe ɗiɗi cinndondirɗe e ɗemngal, ɗeen ngoni: jaayndeyaagal (media) e naalankaagal (musique)
Ko adii fof mbaɗen naamne (lannde, laɓnde) naatirɗe ndee winndannde ngam ɓeyden faamude ko nde yahata, ɗeen naamne ngoni : hol ko jaayndeyaagal e naalankaagal waawi battinde e ɗemngal e pinal ? mbela naalankaagal na harmi? mbela Fulfulde na heɓi geɗal mum e jaayndeyaagal e naalankaagal nder leyɗe men hannde?

Go’o: jaayndeyaagal e ɗemngal
Faandaa e jaayndeyaagal ko kala ko faati e jaltinirɗi ganndaaɗi (information) foti ko binndaaɗi ( wano jaayndeeij= journaux) maa ko ji’eteeɗi (telewisiyonji e widiyooji..) wolla ko naneteeɗi (rajooji e cd …)

Himmugol ɗee jokkorɗe jottinooje ganndaaɗi feeñata ko e wonde ɗe ganndinooje beltinooje jokkondirooje hakkunde yimɓe, kadi ko ne’ooje tinndinooje hakkilaaji, kala neɗɗo, foti ko jannguɗo maa ko humambinne, na naftora ɗee jokkorɗe. Kala heen gootel na jogii batte mum mawɗe waɗata e ɗemngal e hakkille neɗɗo.
Batte ɗee jokkorɗe mbaɗata

1- Batte ɗee jokkorɗe mbaɗata e ɗemngal, ɗuum na feeñii haa fuŋnginii (ɓanngi), sabu kanje fof ɗe mbinndirtee kaaldetee ko ɗemngal, kala ɗemngal ɓurngal winndeede e haaleede ko ngaal ɓurata saaktaade e jaalaade, gooto fof yiɗat haalde ngal maa janngude ngal ngam faama, so juutii kala mbo faamataa ngaal ɗemngal wontata ko majjuɗo ko yahata e renndo he.

E baŋŋe goɗɗo, konngi e gowlaali (mots, words) kaaleteeɗi heen ko ɗiin pilletee hakkunde yimɓe jamma e ñalawma. Ngannden yi’eede ɗemngal (so ngal winndaama e ɗereeji e takketeeɗi ….) e naneede ngal (haaleede ngal e galleeji e luumooji e rajooji …) ɗuum waɗata ngal jaaloo ngal wuura ngal tinee.

2- Batte ɗee jokkorɗe mbaɗata e hakkille: ko ganndaaɗi caakteteeɗi nder ɗee jokkorɗe naatata e hakkillaaji yimɓe, fuɗa toon wilta laya haa ronondiree, teeŋti noon sukaaɓe e rewɓe, miɗo siwtora e cukaagu amen, kala ko haaletenoo e rajooji maa ko min nji’atnoo e teleeji ko ɗuum min ñeemtinatnoo (pillotonoo).

E nder ɗee jokkorɗe kadi njuɓɓudi haala na tafa hakkille neɗɗo, ɗum waɗa o goonɗina fenaande (fewre). Ngam addude yeru e njuɓɓudi haala nder binndeteeɗi, miɗo heewi janngude yoga e jaayle (journaux) e leyɗe men ceertuɗe, so tawii hare waɗii fulɓe na tawaa heen ɓe mbi’a wano: “pullo haɓii e demoowo to ..” maa “fulɓe mbarondirii e dowrinaaɓe to …” ”hare waɗii to saare … hakkunde fulɓe e baayfaalɓe” baayfaal wonaa leñol, ko jokkuɓe laawol ceerno FAAL (murid), wolla so tawii ko pullo waɗi bonannda ɓe mbi’a wano “pullo wujjii .. to..” si tawii gujjo oo jeyaa ko e leñol gonngol ɓe kaalataa leñol makko, wano ngoo tafngo haala na waɗa tinndinoore bonnde e innde leñol ngol.

Ɗuum waɗi hay si tawii ko fenaande (fewre) winndaa maa haalaa haaltaa ko juuti, ndeen fenaande so ɓooyii na heddoo e hakkillaaji wonta googa, sabu goonga o yi’aaka nanaaka.

Ɗiɗi: Naalankaagal e ɗemngal
Faandaa e naalankaagal ko kala ko faati e jimi e ko yahdata heen. Ko adii fof na haani kolliten ɗoo miijo ngo sellaani saaktiingo yoga e renndooji men, ngoon woni: naalankaagu na harmi, woɗɓe mbi’a dimo haanaa wonde naalanke !!, ndeke harmude naalankaagal ruttii ko e faamde men diine e pinal men! ɗuum wonaa ko selli, sabu harmude maa bonde jimi e gami e fijo welngo fawii ko e geɗe ɗiɗi: no waɗiraa; e ko haaletee nder jimi ɗi, yimde e hoore mum wonaa ko harmi, foti ko jimi diine maa renndo (sociale) .. ɓurɓe heewde e annduɓe diine Ajharnaaɓe ko ɗuum njahri, ko jimi bonnooji tan karmi, foti ko binndaaɗi wolla ko eereteeɗi. Leñol fof na jogii coñce (litterature) e pine mum.

Na woodi yimɓe sattinooɓe ɓurtinooɓe, maa majjuɓe diine, eɓe karmina ko heewi e pine men, eɓe ubba ɗe majjina ɗe, kala ko wonaa jaarde nelaaɗo ɓe mbi’a na harmi, ɗuum sellaani. Nelaaɗo (jkm) e hoore mum yamirii yo bawɗi koŋnge (piye) so diwtungu (njummbawu) na waɗee.

Batte naalankaagal e ɗemngal:
Na anndaa wonde wuurnude coñce na ɓamta ɗemngal e pinal, sabu ko coñce ndeenata ngalu ɗemngal, gila e konngi haa e mbaaloodi haala e njuɓɓudi mum, na teskaa wonde kala ɓurɗo waawde coñce ɗemngal ko oon ɓurata waawde haalde ngal ko laaɓi.

E senngo wonngo, ko jimi ɓuranɗi yimeede e jokkorɗe jaayndeyaagal (media) ɗiin yimɓe, teeŋti noon sukaaɓe e rewɓe, pillittoo, na ñuumboo ɗi maa eeroo ɗi, ko waalaa yimeede ko ñalliree.

Na woodi goonga gooto, eɗen poti waɗtande ɗum yila (hakille) ɗuum woni: so tawii sukaaɓe keɓaani naalankaagal e belnirɗi goɗɗi (filmuuji e magooji …) e ɗemngal yumma maɓɓe maa ɓe ɗaɓɓoy ɗi e ɗemɗe goɗɗe, ɗuum noon alaa baawoowo haɗde ɓe, te kadi oo yonta hannde ko yonta heñaare (heppere, hawjere) sabu ɓeydagol jokkorɗe jaltinooje jaayndeyaagal e naalankaagal, baawal majje na yaawi na yaaji.

Mbela Fulfulde na heɓi geɗal mum nder jaayndeyaagal e naalankaagal nder leyɗe men?
Jaabaade ngal naamnal wonaa ko satti, hay so tawii mi heɓaani heen wiɗto laaɓngo, sabu kala jokkuɗo laarde e heɗaade jokkorɗe jaayndeyaagal maa o anndu ustaare fulfulde nder ɗee jokkorɗe.

-So tawii ko jaayndeyaagal e fulfulde.
To baŋŋe Teleeji Fulfulde na woɗɗi heɓde geɗal mum, hay so wonii na woodi yoga e jeewte nder yoga e teleeji, leyɗe men kadi no ɓurondiri heen, Muritani na seerti e Mali, Sengaal na seerti e Gine …. eɗen teskii wonde ɗemɗe ngenndiyaŋkooje (langues nationales) ɓeydiima seeɗa e tele laamu senegaal RTS, fulfulde na tawaa heen, kadi RTS3 waɗaama to Tammbaa, e RTS4 waɗaama to Kaasamas, jeewte na mbaɗee heen, jeeyle (publicites, annonces) na ɓeydii heen, kono wa’aani no haaniri.

To baŋŋe rajooji na woodi yoga e jeewte e magooji (théâtre), na waawi ɗum ɓuri heewde ko to leyɗe Gine e Muritani e Kameruun. Na jeyaa e ko weltini mi, nde keɗii-mi yeewtere e fulfulde aroore yontere kala to Rajo leydi Bene, fotde hojomji (minutes) capanɗe tati (30) kaaloowo o na waawi, yeewtere ndee na yuɓɓii, loowdi mum (contenu) na woodi nafoore.

To baŋŋe leyɗe janane, haa jooni fulfulde alaa nder rajooji maa teleeji janani to leyɗe goɗɗe, si wonaa rajooji enternet, e to leydi Ejipte, rajo fulfulde to ejipte ɓooyii woodeede, ngo dartinoke duuɓi jowi (2006 – 2011), kono ngo fuɗɗitii e hitaande 2011, haa jooni engo jokki, ko noon kadi fulfulde na jannginee to jaaɓi-kaaɗtirɗe: Al-Ajhar, e Caire.

So tawii ko binndaaɗi, na waawi ɓuri yahrude heen yeeso ko Muritani e Senegaal, na woodi jaayndeeji (journaux), e defte binndaaɗe e nooneeji ceertuɗi: dosɗe, e coñce, e diine, e pine e gannde goɗɗe.

To baŋŋe haaleede na waawi ɓuri heen ko Kameruun e Gine, to Nijeriyaa fulɓe na keewi sanne, kono fulfulde heɓaani geɗal mum nder jaayndeyaagal toon, kono na woodi yelaa maa nde ɓeydo yahrude yeeso toon, wano Rajo gootel darorii. Ngannden wonde nafoore winndeede ɗemngal fafii ko e janngeede ngal, so tawii defte e jaayndeeji na mbinndee te alaa janngooɓe so ɓooyii winndooɓe ngaamat, kuɗi kela dahaaji (encres, inks) pajja njoora, ɗereeji mooƴa. Ɗuum waɗi sukaaɓe ɓee na haani janngineede ɗemngal ngal, sabu ko kamɓe ngoni yirde (generation) yeeso.

Janngu kadi: waɗde gaaci men ɗin ka jaaynirɗe fulɓe: miijooji mawɓe men

Na teskaa kadi wonde fulfulde na woodi nder enternet (internet), foti ko e mbaadi binndi maa rajooji, wano gonirɗe (lowe) e rajooji enternet. Ngal jokkorgal enternet engal moƴƴi ngal nafa, kono ko yimɓe heeriiɓe ngollirta ngal, sabu ko ɓuri heewde e yimɓe renndooji (societes) men njottaaki e gollirde enternet, teeŋti kadi yiite (electricite) jaalaaki no haaniri nder renndooji ɗi.

Eɗen teski golle mawɗe baɗaaɗe ngam fulfulde ɓeydoo naatde e gollirɗe elektoroni, e saaktude ngal nder enternet, na jeyaa e ɓeen waɗooɓe wano (bano) ɗee golle: Ibrahiima SAAR, e Jaan Jallo, e woɓɓe. E nder ko teskoto-ɗen kadi gollirde fulfulde nder fedde men Tabital Pulaaku International na famɗi sanne, winndooɓe nder lowre e walde (forum) JAMAA TPI ko ɗemɗe janane ɓurata winndude, ɗuum nawrataa ɗemngal ngal yeeso.
– So tawii ko naalankaagal e fulfuldeMansour Seck, ka koral makko Teddungal. Iwdi natal: baabamaal.bandcamp.com
Ko teskii-mi, naalankaagal wa’aani no haaniri nder renndooji men, to baŋŋe jimi e naalankaagu, na waawi ɓuri heen yahrude yeeso ko Gine e Kameruun e Muritani e Senegaal. Kono ngaal naalankaagal heewaani yaltude e teleeji laamu, hay yoga e teleeji keeriiɗi (prives) jaɓataa fulfulde haalee heen, wano wolfajiri (WOLF) to senegaal, joomum wii ko pulaar (fulfulde) haaletaake heen. Ɓuri muusde heen ko wonde heewɓe gollooɓe e ɗiin rajooji maa teleeji ko jaayndeyaŋkooɓe fulɓe.

Ko haani waɗeede haa fulfulde heɓa geɗal mum nder jaayndeyaagal?
Jaabawol mum wonaa ko wirnii, sabu eɗen njogii annduɓe e haralleeɓe (techniciens) e alɗuɓe, holko heddii? Heddii tan ko pellital e njuɓɓudi (organiser), renndina ɗee baawe men waɗa teleeji e rajooji, e filmuuji e magooji, e janngirɗe, wuurna naalankaagu. Alaa ko huletee maa ko hersetee (semtetee) heen, wotaa hul wi’eede raciste, sabu ko ɗuum woɗɓe kulɓinirta kala etotooɗo daranaade fulfulde. Kala daraniiɗo wano ɗee golle maa o wi’ee o waɗee ko welaani.

Ɗuum waɗi eɗen poti yooɓaade pellital, njogito-ɗen moñal, sabu laawol ngol na juuti engol ƴaggi, te donngal ngal na teddi, Geno wonan en ballo.

Kuɗol : Dr. Abdou BA
E-mail: mburebah@yahoo.com