Si ñamakala’en wi’ii: « Yahdu welaa, yahdu mettaa », anndee ko goonga, sabu ɗii ɗiɗi fow hino hawtiti e fiyaaku yaadu. Mo yaltii o heɓay ɗi fow, ko weli e ko metti, ko o tijjii e ko o tijjaaki…
Ko ɗum waɗi si tawii fii yaadu hino metti anndannde, ko ɗum kadi sellini yeewtere wiinde nden « Yahdu welaa, yahdu mettaa« .
Hikka timmii duuɓi jeegoo e ko fawi, juuldeere tawaali lam ka men! Mi juulidaali e ɓeynguure nden, mi jentitaaki kutuba leydi ndin, mi ñaamaali ñiiri juulde ndin, mi yaraali ataayaa sukaaɓe ɓen…
Miɗo wowla falja, lamndoo lamnditoo, naata yalta, immoo jooɗoo hay si roŋkaa. Moose am hino hawri, jewte am kan ɗuuɗaa. Fii tun sunaare juulugol ɓaawo yimɓe am, wonaa le comci saɗir-mi, wonaa kadi nafaqqa lellir-mi. Hay huunde lelliraa lam, hawnaaki hara fiyaaku am on hino ɓuri woɓɓe goo ka leydi ton.
Kono ɓen hino weltii ɓuri lam. Tawde hiɓe ka maɓɓe, hiɓe wondi e yimɓe maɓɓe, hiɓe ñaamida e ɓeynguureeji maɓɓe, ɓe fija jala, fillitoo jalniiɗi… Min non, ko ɗin  woni ko haɗtiimi.
Hey! Ko ka maa ɓuranmaa nani. Si mi fenay lamndo tuŋaraŋkeeɓe ɓen sugu am, ɓe yewtete ɓuri ko  ngudaymi  ɗoo kon, a nanay ko yurmi, tinaa ko majjano-ɗaa, anndaa wa ka mun alaa.
Mi salminii ɗoo kala tuŋaraŋkeejo, wuuruɗo ka yaasi, wayruɗo yimɓe mun…
En yiidoyay ka men si ko ɗum muuyaa.