Hindi wi’ee sahuur ka ɗemngal Arabu, e maanaa nafaqqa on bimmbi suumayee  ado fajiri on noddineede.  Tippude e sunna Nulaaɗo on (Yo O his), hino rerɗinaa ka sullaari (Kejjaari/mbayraari) ndin immanee subaka e nder lewru koora ndun.

 

Ɓe maaki e Hadiise mo Jaabir Ibn Abdillaahi (Yo Alla wele mo) fillii, Nulaaɗo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki : « kala on yiɗɗo hoorude, yo o sugulor goɗɗum ».

(Fillike mo Ahmad).

 

Sunna on ko nennugol sullaari ndin  haa ka takko subaka

Eggaama e Ibn Abbaas (Yo Alla wele mo), Nulaaɗo on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: « Menen ɓee Annabaaɓe men yamiraama yawnude taƴugol koorka kan, men nenna (neeɓina) sullaari amen ndin, men waɗa kadi ñaamo amen ngon ka dow nano amen e nder julde nden ».

(Fillike mon Ibn Hibbaan)

 

Nafooreeji sullagol ngol

E anndintinay tan wonde suguli on hino heewi nafa immorde ka diina haa ka cellal neɗɗo on, hino jeyaa e majji :

– Ɗum ko ŋentingol sunna Nelaaɗo (Yo O his).

– Ka koorka, ko suguli on sendi julɓe ɓen e yimɓe defte ɓen (Yahuuda e Nasaara en), si wanaa ɗum, fof hooray.

– Suguli on hino newnana hooroowo on heɓude softeende ñalorma suumayee on, ko aldaa e ɗonka maa ɗum heege.

– Suguli on hino newna fiɓitude annuyee hoorugol ngol ñannde woo.