Banndiraaɓe tedduɓe, jaggitooɓe « colonisateur » Oropnaaɓe peccii Duunde Afirk he huuñƴere yiɗde naftoraade en, enen e ngaluuji neesu « nature » men, tawi en nganndaa en paamaani, kono hannde en nganndii en paamii kono en njeddaani, ɓayri enen nganndi no mbaɗaɗen hanki e no ngonirɗen hannde, ɓe nduttii ɓe puuntiri en jeytaare «indépendance« nde alaa jeyal, ngam ngenndi ndi ɓiɗɓe mum njanngintee ɗemngal jananal, ngal ɓe nantaa paamataa, ngal haaletaake he renndo hoɗaango maɓɓe.

Waawde ndi yahrude yeeso ko huunde nde aaɓnotaako, ɓayri enen nganndi fooɓre ɓamtaare ko ganndal, tee ganndal heɓetee ko he sukaagu, ko ndee waasde nanoondiral addani ɓiɗɓe Afrik diiñaade he duɗe janngire ɗemɗe Oropnaaɓe, ŋelɓe « génies » ɓennooɓe ɓee, ɓe ndokka ɓeen balle « aide » ɓeen ngaynitoyoo jaŋɗeele maɓɓe to duunde Orope, ɓe njottoo toon ko ɓe sukaaɓe maantiiɓe « adulte » ɓe ndesa maa ɓe ndesee ɓe keddoo toon, Afrik heddodoo he ɓe ŋelaani ɓee, ɓeen ngona sokkinnaaji dawriyankooɓe Oropnaaɓe.

[irp posts= »1187″ name= »Koɗgol Fulɓe he duunde Afrik »]

ko ɗuum addani en kaa ngonka ka waylotaako, ɓayri en nji’ii duuɓi capanɗe jowi (50) he jeytaare Afrik alaa ko ɓeydii, so wonaa leeɓte e ñabbuuji bonɗe, ngam enen nganndi so ngenndi huɓinaaka nguure yimɓe hoɗaango mayri, ndi reenaani cellal yimɓe mayri, ndiin ngenndi wi’etaake ngenndi.

Setodiiɓe ganndal, ngaree ñemmben yimɓe duunde Asii « Asie » saliiɓe koomte Oropnaaɓe, ɓe njanngi ɗemɗe maɓɓe, haa ɓe njottii he tolno Oropnaaɓe he ganndal e karallaagal. On njettaama.

Tijjaani Mbaalo.