Ko ñalaaɗe 25, 26, e 27 woni ko suɓanaa yuɓɓugol koolol aranol ngol saare Dori (Burkina) ;e innde: « Leelal Sahel », ngam yeeɓude pine e finaa-tawaaji Sahel »en. Woni ko eɓɓi ɗum, ko kawtital fii ɓamtal duumotoongal porowensi Seno (lesdi Burkina) hino wi’ee:

« l’Association pour le développement durable de la provincedu Seno (ADDPS) », ɓe suɓanii koolol ngol innde moftunde pine lesɗe sahel ɗen; ɓe wi’i ɗum : « Les cultures sahéliennes, facteurs de cohésion sociale ». Ɗum non, ɗee balɗe tati suɓanaaɗe ngol koolol ko e dow ballal jaagorɗo (miniisir) needi on, e mo pinal on Baaba Hama, wondude e depitee meeri (député maire) on Dori Arba Jalloh woni ko yuɓɓetee.

Leelal Sahel (Le clair de lune du Sahel) non, ko e foolotiro feere-feere gami e gami woni ko waɗata hakkunde feddeeji yima ama’en, ɓe maaginaaku en (théâtres), ɓe taali e tinnde en, e yeeso jamaa on fof.

[irp posts= »1747″ name= »Burkina – koolol Pulaaku ngol 2015 rerɗinii wondingal jamaaji ɗin »]

Ngol koolol aranol eɓɓanaama jawle ko yahata miliyon 9.  Haray non ko nii eɓɓiraa : Fooluɗo woo ka gami heɓoyaya ngeenaari motooru immorde e “Airtail Burkina”. Ko wano non jawdi yeru coggu motooru ndun hertinante fedde maaginaaku fooloyaynde nden.

E wi’i maɓɓe, yuɓɓuɓe koolol Leelal Sahel ngol hollii wonde faandaare nden, ko ɓamtugol fina-tawaaji yimɓe Sahel, pine maɓɓe e ko finaa-tawaaji maɓɓe, ko wano non waɗugol fii waɗugol Leelal Sahel  ñemtinorgal koolol pinal e finaa-tawaa.
Ka mawningol koolol ngol; ɓe nodditii heen ñamakalaaɓe nantuɓe innde ko sembina ñalaanɗe ɗen tawti, wano Diko Fis e Amsa Bari.