E hitaande kala, 21 Fabraa’iru on, ko ñalaande mawningol ɗemɗe neeniije ɗen e nder winndere nden fow, woni ko suɓanii en nden ñalaande, ko UNESCO e hitaande 1999. Hinde jogitii faandaareeji ɗuuɗuɗi, tawaa e majji: Senndodugol weltaare e pine hakkunde ɗemɗe winndere nden…

Ko ɗum waɗi si ndee ñalaande hewtii e hitaande kala, hiɗen haani annditude fii haala men fulfulde kan, annditira-ka haala muynaaka, haala ka Geno yeɗi en, fanndii en enen fulɓe fof.

Hikka 2014 on, ka mawningol haala muynaaka kan, ngesa (blog) mawnba ka internet hino wi’ee Global Voices yowuno winndannde ko yowitii e ndee ñalaande 21 Fabraa’iru, ɓe ɗaɓɓiri hen jamaa on fof  mawningol haala muynaaka mun kan, gooto kala bugoo tweet nden ñalnde ka haala mun, yewta holla nafa dannkitagol haala mun, ɓanngina ko haa honto winndugol haala mun hitti… Ɗum saakitee e winndere nden fow.

Nden winndannde ko e Engele yowiraa, Moodi Abdullay Bah, gooto e feddeeɓe mban ngesa (blog) ƴetti feere heɓɓitii firugol nden winndannde ka ɗemngal farayse, fii yaññugol faandaare nden e farankofoonaaɓe.

Abdullaay Bah, ko pullo Italinaajo mo lesdi Gine, mawɗo dariiɗo daditii e furñito tooñe waɗɗe ka kaso (camp boiro), ɓe sincani ɗum lowre innitiraande konakryexpress.wordpress.com/. Ko ɓe feddeeɓe softuɓe ka lowre Global Voices, ɓe naatuno ton gila hitaande 2008, hiɓe winnda e Italinaare, fira e Engeleere, firta e ɗemɗe goo wano Faransee e ko nanndi.

Ka mawningol haala muynaaka kan e ndee ñalaande 21 Fabraa’iru, Moodi Abdullaayi fewtinirno lam lamde e innde Teddungal.com, ngal Misiide Bamtaare nden fii ɓeydondirgol ko yowitii e fulfulde ngal ka internet, humpita-ɓe kadi fii lowre am nden Teddungal.com ekn.  Lamndo ngon ko e faransee waɗiranoo, winndannde nden yowaa ka lowre Global Voices. Miɗo suutana on ɗoo seeɗa e ko men waɗɗiti e ko men yewtidi:

Abdullaay Bah (AB): Tafsir Balde, yewtii men fii maa
Tafsir Balde (TB): Innde am ko Muhammad’Tafsir BALDE
– Wiƴƴitotooɗo e pine e ɗemɗe Afriknaaɓe
-Ngudoowo (bloggeur) winnda e fulfulde, faransee, e Aarabu
-Sincuɗo on lowre Teddungal.com nden fii fulfulde e pulaaku.

Miɗo jogitora ngal ñallal muraadu mmoƴƴuru, ko yowitii e ɓamtaare ɗemɗe men.

AB: Ko woni miijo maa fii ñalaande 21 Fabraa’iru nden?
TB: Ko ñalaande mawnde wonannde men, meneb kippuɓe fii ɗemɗe afrik ɗen. Miɗen weltoo e mayre anndugol wonde ko men tawaaɓe e ɓe fii mun yewtetee ɓen ka ɗuuɗal pine e ɗemɗe.

[irp posts= »1568″ name= »21 Fabraa’iru – Ñalannde fampagol tweet ka haala mun »]

E siforagol am ɓamtoowo fulfulde, miɗo jogitora ngal ñallal muraadu mmoƴƴuru, ko yowitii e ɓamtaare ɗemɗe men.
E miijo am, haanii ka wallito-ɗen UNESCO fii mawningol ngal ñallal ngal ɓe suɓanii ɗemɗe muynaaɗe ɗen, ɗowtitaɓe e faandaaje maɓɓe. Sabu ngal ñallal hino ɓurta softinnde en daranagol haalaaji men ɗin.

AB: Ko fii honɗum winndataa ka lowre maa Teddungal ?
TB: Miɗo winnda ton fii pinal, ɗemɗe Afriknaaje, renndo e ko nanndi.

AB: ko haa honto weltor-ɗaa golle maa ɗen?
TB: Miɗo weltii tawde jamaa on hino yiɗi ko mi winndata kon e fulfulde, ɗum ko huunde softinaynde lam ɓurta lam wakkilinde e golle ɗen.

AB: ko sonjaaji honɗi hawrataa e mun ka lowre ton?
TB: ko ko woowaa kon e sonjaaji joomiraaɓe blog en; immorde e nafqugol haa dannkitagol lowre nden. Ko woni tun, menen winndooɓe e ɗemɗe Afriknaaje ɓen, meɗen ɓurora e sonjaa, tawde jannganooɓe lowe amen ɗen ɓen hino fanɗi si eɓɓindiraama e winndirooɓe ɓen ka ɗemɗe lolluɗe.

AB: Hiɗa huutora ɗemngal maa ngal ñannde woo?
TB: Eyyo.

AB: Wano honno?
TB: Ɗum ko e coftale am ɗen yownondiri, ko woni tun e siforagol am koɗo e leydi ndi mi jooɗii e mun ndin, huutorgol ɗemngal am ngal ko ka jaayɗe kumpitorɗe (Media) ɓuri dolnorde (talifon, internet, ekn).

AB: Hol no yiiru-ɗaa ɗemngal mon ngal ko feewi?
TB: Si mi ɓaarorii ko jokkaa e golle fii ɓamtal Fulfulde, mi wi’ay wonde ngal ɗemngal sakkitoray wonde ɗemngal gannde kese.

Timmii.