Kawtal jaŋngooɓe pulaar fulfulde e leyɗe Arab, ko fedde renndo e pinal, wonaa fedde diina e dawrugol; nde waɗiranoo ɗoo ko hawrin’de fulɓe fof, nganndondira, mballondira, nafondira. Nde yehi haa ɓooyi nde watti jaŋnginde pulaar, e winndude defte pulaar, e jaaynde (Magazine) PEERAL.

Mawɓe sosnooɓe fedde ndee ɓee, ko juulɓe jaŋnguɓe diina, kadi rewɓe ɗum, kono ne wonnoo heɓe nganndi fedde ndee renndini ko yimɓe immiiɓe leyɗe ceertuɗe, gooto fof won no yiirata diina tawa jiidaa e goɗɗo oo, ko ɗuum waɗi ɓe pelliti woɗɗinde fedde ndee diina, wonaa yimɓe ɓee; ko fedde ndee, hono ɓe ngoɗɗanirinde Dawrugol (politiki) kadi, ɗum fof dee wonaa añde diina walla dawrugol, alaa ko añde luural tan.

[irp posts= »48″ name= »Kawtal janngooɓe pulaar-fulfulde e leyɗe Arab heɓii salndu ka laamateeri Marok »]

Sabu fulɓe hina mbaɗi Suufiyaŋkooɓe, salafiyaŋkooɓe, Si’a en e fof, hay sinno pullo mbo wonaa juulɗo arii ɗo e keer hina bisma e fedde Kawtal jaŋngooɓe pulaar (fulfulde).

Ɗum noon banndiraaɓe fulɓe wuurɓe e leydi Misra, nganndee Kawtal men añaani diina, ngal añi ko saɗtin’de diina, kadi wiya hina naatina ɗum e Kawtal. Ɗuum wonaa nafoore men haa teeŋti noon e nder ngal daawal ngal leydi ndii woni jooni.

Ngaree mbaasen bonnude ko mawɓe men mbaɗnoo, hay sinno en mbaawaa nawrude ɗum yeeso kam!.. Kala jiɗɗo nafde leñol ngol to baŋnge diina; yo o winndu defte diina walla o fira, maa Kawtal yaltin so heɓii doole, kono wonaa wattude jonndeeji kawtal ngal no juulirɗe nih!.

Abdullaay Yerel Soh
Keer/Misra