Banndiraaɓe tedduɓe, ngonka am he leeygal Geejewaay, anndinii kam ko heewi he nguurndam yimɓe hoɗɓe he leeyɗe « banlieue » takkiiɗe Dakar laamorgo ngenndi Senegaal no mbuurdi, ngam ko wuurde saɗtunde nde welaani sifaade no wa’i, ɓayri wonaa keɓal wonaa laaɓal hoɗannde, ngam koɗore maɓɓe ɗee ngoni ko he caanli maayɗi, keewɗi beele jibinooje ɓowɗi.

Ko ɗuum waɗi ɗe mbaɗi kamɓuuɓe « humidité » kadi ko ɗe koɗore cukkuɗe ɗe koɗki mum yuɓɓinaaka « lotissement », ko ɗuum waɗi ɗe ngalaa daawe « espace » gaddooje henndu, yanti heen yimɓe ɗee leyɗe eɓe njara he boyli « pompe » nokku oo, ɗi ngannduɗaa diƴƴe majji laaɓaani, ko duum waɗi ɓiɗtere e caɗeele e paawle ina sinndiiɓe jemma e ñalooma, so en ndaartiniima kaa ngonka ; en tawat ko ɓe yimɓe woɗɗitiiɓe fooftere alaa ko haali daaɗere (neema), ngam doosɗe nguurndam ko ndiyam e henndu, ko ɗuum waɗi, ina haawi tagaaɗo holko wuurni ɓee he Dakar.

[irp posts= »168″ name= »Jeertinde winndooɓe daartol (Taariika) Fulɓe »]

Kono nde tawnoo enen nganndi, ɓurɓe heewde he hoɗɓe he ɗee leyɗe takkiiɗe Dakar laamorgo ngenndi Senegaal, ko yimɓe ɓe njanngaani ɗemngal gollorteengal he ngenndi Senegaal, kadi ko ɓe yimɓe ɓe ngalaa ganndal e humpito karalle gollorteeɗe he renndo hoɗaango yimɓe Dakar, ko ɗuum waɗi dañal maɓɓe ngal piiw fawii ko he njeeygu ngu alaa njeñaandi, ngu taƴnataa jemma e ñalooma e dewe Geno ɗe ngondaani he goongɗingol walla puuntiindiral pawingal he ɗaɗi majjere woni : dabagol e mbileyaagal e koomti ɗi ngalaa ɗo pawii, kono nde tawnoo kamɓe piiw ndogi ko demal e ngaynaaka, en tawat ndee wuurde nde ɓe ngoni he dow mum ndee ina ɓe weli, tee kadi ko ɓuri heewde he ɓiɗɓe maɓɓe njanngataa ɗemngal gollortengal he ngenndi Senegaal, ɓayri ɓe ɓurtee janngineede ko Qur-aana maa karalle ɗe njahdaani he jaŋde, alaa ko haali nehdi moƴƴiri, tee enen nganndi ko nehdi woni ngooroondi nguurndam.

Sakiraaɓe tedduɓe, so en njiɗii wallude ɓee jootaaɓe hoɗɓe he leeyɗe takkiiɗe Dakar e ittude leeɓte e caɗeele ɗe ɓe ngoni he dow mum, ko alaa he sago annduɓe e dawriyankooɓe e alɗuɓe Senegaalnaaɓe, njarlitoo ndaroo he darnugol duɗe janngire e cuuuɗi ñawndori (cafrori) e wallitde demal e ngaynaaka no yahira yeeso he Senegaal, kono wonaa accireede ɓe he kaa ngonka yeñcinooka baasal e ñabbuuli daaɓooji ɓellinooji caɗeele nguurndam neɗɗɗanke.

Setodiiɓe ganndal, enen ɓiɗɓe Afrik enen poti daraade darned tiiɗnde haa ngiwen he kaa ngonka, tee enen nganndi alaa ko ittata kaa ngonka so wonaa janngude ɗemɗe men e aawde kiram ndimaagu he ƴiiƴam ɓalli men, ngitten yawre e fuuynere nde pawɗen he ko’e men, laatoɗen yimɓe no nawliraaɓe men mba’i nii, ngam gila taa kaaƴe ko kecce neɗɗo ɓaleejo ina wuuri he ndee uppeere leydi.

Kono haa hannde enen mbaawi wiide ko no mbaanoɗen tan mbaaɗen, ɓayri alaa ko puɗɗiɗen ñiiɓɗen heen haa tabiti laatii woni huunde, ngam en ngoongɗinaani ko’e men, ko ɗuum addani en wonde jaaɓneteeɓe ko woɓɓe, seede mum yeloode binndol feŋti (sosi) ɗum ko ɓaleeɓe Misiranaɓe « Egyptien » haaynude kaaƴe waɗta ɗe njamndi, ɓaleeɓe ina njeyaa he feŋtuɓe ɗum, kono hannde ko ɗe woɓɓe ngabbitiɗen, ko noon kadi denndaangal karalle ɗe ngooroonde faggo nguurndam renndo ɓoccitorii en, njagguɗen ɗe jaggitooɓe gaddi he men, tee enen nganndi karalle winndere /adunaaru ɗee piiw, njiitiraa ko ƴoƴre tagdaande he neɗɗanke, ɗe ɓamtorii ko mbayla yahduka he ganndal binndol, ngam ko kaan mbayla addani neɗɗanke heɓde kuwtore gollorteeɗe he soklaaji renndo mum.

[irp posts= »1484″ name= »Ɓaleeɓe amanooɓe bone »]

Sagataaɓe tedduɓe, so wonii dawriyankooɓe Afrik nehiraaɓe jaaɓneede e huuñƴere daaɗere (neema) aduna, abbiiɓe laabi ɗi jaggitooɓe Oropnaaɓe puntirnoo en hanki njiitaani ko woni neɗɗaagu neɗɗo, en njaawtaa wontude yimɓe fewjanooɓe ko’e mumen, ngam hanki jaggitooɓe Oropnaaɓe njaggirnoo en ko doole, kono hannde ko ganndal e yuumtere njeñaandi karalle maɓɓe, keɓirtengal he janngude ɗemɗe maɓɓe e faddaade joomaaɓe ko’e jawdi he jeñcingol ngaluuji Afrik he ndeer Afrik, ngam waasde woodde hoolaare he kisnugol ndi, kadi wonnoo ɓe njiɗaa puutoɗen ɓe (ɓoccitoɗen ɓe) ɓe cosi pelle ɓe mbii ɗe ngonaa dawriyankooje puntirooje en balle gittaaɗe he dooñaañi « poubelle » kedde maɓɓe, ɗe nafataa ɗe ngittataa heege, ɓe tuukorii dawriyankooɓe Afrik konnguɗi : potal e nuunɗal pawiiɗi he rewde laabi yiɗde maɓɓe, ɗiin ngoni njanngee ɗemɗe amen, pawee soklaaji renndo mon he njeñaandi mbayla amen.

Honinkooɓe leñol, so wonii ngenndi alaa ɗemngal alaa mbayla yeñcinooka mbaylaandi huuwtorteendi he soklaaji ɓiɗɓe renndo mayri, ndi alaa kaɓirɗe ɗe ndi reenira ngalu neesu mayri e ndimaagu ɓiɗɓe mayri, ndiin ngenndi ndimaagu jeytaare woodataa he mayri, ko ɗuum waɗi so en njiɗii ndimaagu e jeytaare men, en mbaylat njuɓɓudi ngonka men, mbaɗen no ngenndiiji jiimanooɗi ɗii mbaɗi nii. On njettaama.

Tijjaani Mbaalo.