Diine e dawrugol – Banndiraaɓe tedduɓe, neɗɗo ko huunde nde Geno yeɗi ngaandi (cerveau) tamndi semmbe haala, tamnde yila ŋellitiiɗo, nde loowdi tago haawniingo, ko oon yila okki mbo miijcitaade ngonka ndee winndere, wonnde he ndee uppeere leydi, o heɓi heen ganndal, ganndugol Geno, ngam anndude mbo ŋeeñal tago gonngal he ndee tagoore waawtaa wonde so wonaa he ŋeeñal Geno, ɓayri enen nganndi kala tagoore wuurnde he ndee uppeere leydi ina tami fiɗtaandu e yila ɗowoowo nde he waawde heɓde soklaaji nguure mayre, kono nde tawnoo ko neɗɗo Geno yeɗi haala, waawoowa yaltinde coñceendi yila ƴoogeteendi he semmbe ngaandi, ko kaŋko hokkaa waawde darnude renndo, ngam ko kaan haala addi nanoondiral jiiduɓe leñol e hoɗduɓe.

Sakiraaɓe tedduɓe, nde tawnoo neɗɗo ko huunde reerɗunde he anndude taariindi sato “environment” neesu hoɗaango makko, ko ɗuum anndini mbo cañdi tago ndee men winndere no woniri, kadi ko yiɗde ƴellitaade e huɓinaade e humpitaade ndee men winndere, addani neɗɗo miijitaade ngonka mum he ndeer ndee winndere e taariindi mum.

He ngool miijcagol o anndi o tagiraaka mere, o anndi kadi kaa mum ngonka dottaaka he duuɓi daɓɓi, yirlotooka he waɗduuji ceertuɗi, ko alaa he sago ka jogoo njoɓdi (barjitgol) ndiin njoɓdi alaa ko tami ndi so wonaa Geno, tee ombo anndi waɗdu moƴƴuru, ko ko moƴƴi yoɓetee, waɗdu bonndu ko bone ndu yoɓetee, ko ɗuum woni ko duñi miijciyankooɓe he daraade noddude banndiraaɓe maɓɓe he waɗdu moƴƴuru e reentinde ɓe he waɗdu bonndu, ko he nduun noddaandu fiɓnde diine yalti, ndeke diine ko laawol pooɗtoowol neɗɗanke he waɗdu moƴƴuru, jeertinoowol neɗɗanke he waɗdu bonndu.

Setodiiɓe ganndal, en nganndii nafa diine he renndo neɗɗanke, ko jaalnude nehdi addoori waɗdu moƴƴuru e reentinoori waɗdu bonndu he renndo neɗɗanke, kono hannde so wonii nehdi diine haɗataa en waɗde waɗdu bonndu, alaa ko mbi’anen ko’e men ko en diiniyankooɓe, ɓayri enen nganndi nehdi diine surii ko he doosɗe : musidal e jurmoondiral e genɗoondiral e balloondiral pawingal he goongɗungol e nuunɗal e paamoondiral, kono wonaa gañoondiral e baroondiral pawingal he koonoondiral kinɗe laabi diine.

[irp posts= »3310″ name= »Fulɓe e diine Lislaam »]

Sagataaɓe tedduɓe, so wontii ko nafa dawrugol “polutique” he renndo neɗɗanke, enen nganndi wonnoo ko yooltude jojjanɗe cori “population” ngenndi e yuɓɓinde laabi faggo ngenndi he nafa ɓamtaare ɓiɗɓe ngenndi, jibinooji daaɗere (neema) janngo wonande ɓiɗɓe ngenndi, kono hannde ko ɓuri heewde he dawriyankooɓe Afrik, wonaa ndeen fiɓnde ɓe njogii, ɓe njogii ko fiɓnde keɓal ko’e maɓɓe e ɓesnguuji maɓɓe, gujjangal he coñaandi keɓal ngalu ngenndi, kono wonaa gollanaade ɓiɗɓe ngenndi, ko ɗuum waɗi ɓe paarnortaako golle gollanaaɗe ngenndi, ɓayri ko ɓe ittaaɓe gija “ruuhu” ngenndiyankaagu, jebbilaniiɓe jaggitooɓe hoomtooɓe, faarnortooɓe mbaawka ɗemɗe janane e hortaade ɗe maɓɓe, ɓe rimaande (fenaande) hersintaako, ñaaƴirooɓe waawde fuuntude e janfaade ɓiɗɓe ngenndi, noddittooɓe nuuɗal e potal, gollirooɓe puunti, jannguɓe majjinaaɓe ɗemɗe e tawaa-tawi maamiraaɓe, siccuɓe e saltiiɓe hoɗannde iwdi jiɗnaaɓe, faarnortooɓe koltu jaggitooɓe, woɗɗitiiɓe cañaandi tawaa-tawi maamiraaɓe.

Honinkooɓe leñol, so wonii dawriyankooɓe men ko nii ciforii, nafa maɓɓe he renndo men yi’etaake, ko ɗuum waɗi so en njiɗii ittude Afrik he ɗee caɗeele ɗe ɓe mbuuri he mum hannde, ɗuum yaawtaa newaade, ko ɗuum waɗi Afik ina sokli ardotooɓe annduɓe ko nafata cori Afrik, faarnotooɓe ɗemɗe e pine Afrik, ngam neɗɗo ardortoo ɓiɗɓe ngenndi ko haa nafa ɓe, kono wonaa haa naftorooɓe, ɓee dawriyankooɓe Afrik taaynuɓe ɓerɗe ngenndiyankooɓe Afrik, en njaafotaakoɓe haa pooma, on njettaama.

Tijjaani Mbaalo