Eggaama e Abaa Qataadah (Yo Alla wele mo), Nulaaɗo on (Yo O his) lamndano fii hoorugol ñallal arafa ngal ɓe maaki : « Ɗum hino heefa [ goopi ] hitaande yawtunde nden e heddiinde nden ».
Fillike mo Muslim.

• Eggaama e Qataadah Ibn Nu’umaan (Yo Alla wele mo), Nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki : « Kala on hooruɗo ñallal arafa ngal, o haforaŋte hitaande yeeso mun e hitaande ɓaawo mun ».
Fillike mo Ibn Maajah

• Eggaama e Sa’iid Ibn Jubayr (Yo Alla wele mo), o wi’i : Gorko goo lamndinoke Abdullahi Ibn Omar (Yo Alla wele ɓe) fii hoorugol ñallal arafa ngal o wi’ani mo : Men laatodinoke e Nulaaɗo on (Yo O his) meɗen eɓɓindiraynoo ngal [ ñallal ] e duuɓi ɗiɗi ».
Fillike mo Tabaraaniyyu.

Bayyino :
Wonannde hajjunkeeɓe darotooɓe ɓen Arafa ñannde 9 on doŋkin, hiɓe suɓanaa anngal hoorugol arafa on.

[irp posts= »555″ name= »Koorka : Golleeji sappo nafooji hooruɗo »]

• Eggaama e Aba Najiih Assalamiiyu o wi’i : Abdullahi Ibn Omar (Yo Alla wele ɓe) lamndano fii hoorugol arafa ngol. O jaabii : Mi hajjidii e Annabiijo on (Yo O his) O hooraali ngal, e Abuu Bakr o hooraali ngal, e Umaru o hooraali ngal, e Usmaana o hooraali ngal. Min kadi le, mi hoorataa ngal mi yamirtaa ɗum kadi mi haɗataa ».
Fillike mo Tirmizii.

Feŋsito
Imaam Tirmiziiyu ɓannginii oo hadiise o holli wonde ɗum ko fii hajjunkeeɓe ɓen wi’anaa, ngam no ɓe waawira daranaade golle hajju ɗen, sabu hoorugol ngol ɗuytay doole ɗen.

Hollital:

Ñalaande arafa nden hawray e Tenen ñannde 14 Uksatu 2013