En fuɗɗorii Innde Alla, Jom Moƴƴere Huuɓunde, Jom Moƴƴere Heeriinde. Yo Alla Juulu e koohoojo meeɗen on Muhammadu (jom kisiyee), e ɓeynguure makko, e Wondiiɓe makko, O hisnaa mo hisnude. Musiɓɓe tedduɓe, hikka kadi donkin on naatii tawii en, doŋkin ndun lewru mawndu, lewru hajju, lewru dewe diina ka suudu Alla hormaŋteendu, lewru haforaneede bakkatuuji, lewru darorndu arafah. Doŋkin ko lewru ndu julɓe ɓen ɓaɗtorta Alla noone e dewe ; immorde e hajju e umra e Julde e koorka e sadaka e asakal (layya / lahiyya), e jaŋtoore Alla, e insinanagol Mo…

Sappo arane ɗen e nduu lewru doŋkin, ko ñalaaɗe anndaaɗe, Jooma daali : ( Hiɓe jaŋtoo innde Alla nden e ñalaaɗe anndaaɗe) : « Hajji : Aaya 27 ».
Tabitii ko fillaa e Ibnu Abbaas wonde sappooje jaŋtaaɗe ɗen ka simoore ɗoo ko «sappo arane ɗen doŋkin ».
Mbarjaari hino sowanee julɗo on e nder majje fotde himo huuwa dewe, o waɗa ko yamiraa, o huuwa ko moƴƴi. Julɗo on hino rerɗinaa tiɗnoragol dewe diina ɗen e ɗee ñalaaɗe embere kala ko o taaqanaa (haɗtanaa) e golle; hawnaaki ka Jooman tawna mo e yaafaaɓe ɓen, O yeɗa mo moƴƴere makko nden.

[irp posts= »806″ name= »Hadiis: Fii hoorugol ñalaande arafa nden »]

Arii ko fillaa e Bukhaariyu eggaa e Ibnu Abbas wonde Nulaaɗo on (Yo O his) hollii ɓural ɗee ñalaaɗe sappo ka doŋkin ɗoo e dow ñalaaɗe heddiiɗe ɗen fow.
Eggaama e Ibn Omar fillaa e Nulaaɗo on (Yo O his) : «Ñalaaɗe woo Alaa mawnuɗe ka Alla ɗe yiɗaa ka Makko golleede e majje haa hewtitoo ɗee sappooje ; hebbinoree e majje haylilugol, e kabbirugol, e hamdinagol ». Imaam Ahmad.

En yamindirii tiɗnagol e ɗee balɗe sappo nduu lewru doŋkin. Yo Geno sembin doole ngam immano-ɗen dewe diina ɗen.
On salmninaama.