Banndiraaɓe tedduɓe, on calminaa hannde kadi, on calminiraama gooto fof e innde mun e yettoore mun. E hino ɗoo kawral amen e Moodi Ibraahiima Bah, pullo yarlitniiɗo pulaar, hebilaniiɗo jannude ɗemngal ngal ka laamateeri Marok, nokku ka o daakii fewndo ɗoo.

Ko senegaal immor-mi, e saare Tambaa kunndaa, si mi arii non e lesdi Marok mi tawii musiɗɗo am hino daranii Fulfulde, haray hino wa’i wa si ko Tambaa won mi. Min non hannde miɗo parii (hebilii) daranaade fulfulde. Kala mo Fulfulde hitti e mun hiɗen udditani mo damal men ko bismillah makko.

Teddungal (T): Yewtii men hol no yiidir-ɗaa e (Cors de la paix) haa tawi ko ka maɓɓe liggoto-ɗaa fii pulaar.

Ibraahiima Bah (IB): Ado mi yiidude e ɓen hari mi janngii pulaar e juuɗe kippuɓe fii ngesa e ngaynaaku nder lesdi senegaal, ɓe addi poroguraamu fii janngugol pulaar e ballal musiɗɗo men Tijjaan Aan, ko e juuɗe ɓen janngumi hen telemma hitaande 1997. Mi wallitii ɓen portooɓe e banŋgal firo (traduction) ka pulaar haa ɓe ƴettimmi janngugol fii janngingol (Formation des formateurs) to cees. Hari miɗo foti jannginnde ton, kono hawri mi ardii gaa.

T: E nee Moodi Ibraahiima, hara (corps de la paix) hino janngina ɗemnɗe Afriknaaje goo kadi tawa naa pulaar tan?

I: Kamɓe tigiri ɓe janngintaa pulaar, ko woni tun hiɓe jannga ngal fii yo ɓe waawu gollidude e jamaa on. Ko menen non woni jannginyaɓe ɓee.

T: Ko nooneeji jelu e fulfulde waawuɗaa?

I: Pulaar mi muynu ɗum, kono miɗo waawi haalde pulaar nooneeji goo: Si mi wowlii fuutaŋkoore, haɗa waawi wiide ko mi pullo fuuta, si mi wowlii haala ɓe tukuloor, haɗa waawi wiide ko mi pullo tukuloor, si mi yiɗii kadi miɗo haala fula kuŋdaare, haɗa waawi lamndaade si ko mi fulakuŋdaajo…Fawti ɗon kadi Jolfo, e farayse, e engele, e españool…

[irp posts= »1811″ name= »Kawral e Prof. Hammadi Bookum, ardiiɗo IFAN_CAD to Dakaar, Senegaal »]

T: Hol miijooji maa fii ɓamtal Pulaagu Marok?

I: Si mi yi’ii ɗoo (Marok) goɗɗo hino darii fii ɓamtal pulaagu, haray min kadi mi waɗay sugu mun hen, e hoore mi ɗaɓɓaa ton enteree (coggeloy, ngeenaari). Enteree on fow ko naɓrude leñol am yeeso…

T: A jaaraama giɗo, yo Alla waɗu barki e maa. Lowre Teddungal nden hino weltor-maa, hinde sannu-maa ka jaŋgingol pulaar tuma kala nde faala-ɗaa. So Alla jaɓii, ma men udditu duɗal jaŋginir-ngal pulaar ka enternet walla ka yaasi…

Hol no wallirtaa faalaaɓe jaŋgude pulaar ɓen Marok ɗoo?

I: Kala faalaaɗo hen jaŋgude pulaar Marok ɗoo, yo aru haa e maa am Tafsir BALDE, o ƴetta jokkorde am e juuɗe maa, mi walla ɗum beru ko waawumi waɗde, e hoore mi namnaaki (lamndaaki) ɗum hay e huunde.

 

Tiimtodi e Makko, ko Muhamma’Tafsir BALDE