1. Eggaama e Thawbaan ثوبان (Yo Alla wele mo), nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki : « Hoorugol lewru koorka (suumayee) hino fota wa lebbi sappo (hooraaɗi), hoorugol kadi jeegooje ɗen juldaandu (chawwal) hino fota wa lebbi ɗiɗi, ko ɗum hawrata wa hitaande nden fow ».
Fillike mo Ibn Khuzayma.

2. Fillaama e Thawbaan (Yo Alla wele mo), nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki : « Kala on hooruɗo lewru koorka ndun e jeegoo nder juldaandu ndun, gomɗii o hoorii hitaande nden fow ».
Fillike mo Ibn Hibbaan.

3. Eggaama e Abaa Hurayra (Yo Alla wele mo), nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki : « Kala on hooruɗo lewru koorka o hikkiniri ɗum ɓalɗe jeegoo, ɗum wa’ay wa si o hoorii hitaande nden fow ».
Fillike mo Bazzaar.

[irp posts= »806″ name= »Hadiis – Fii hoorugol ñalaande arafa nden »]

Taskee :
• Hino duwaa ka ñawliiɗo on yoɓita ñamaande mun nden ado o hoorude ɗee jeegooje ɗoo, si tawii himo ñawlinoo.
• Hoorugol ɗee jeegooje sabbordu donkin wanaa ko waɗɗorii jokindirgol, ontigi hino  waawi hoorude taƴindira haa ka timmi woo jeegoo e nder lewru ndun.

Timmii.
Yo Alla newnan en hoorugol ɗee jeegooje, ngam dañen (heɓen) mbarjaari hooruɗo hitaande nden fow. Aamiin