En fuɗɗorii Innde Alla Jom moƴƴere huuɓunde Jom yurmeende heeriinde. Musiɓɓe julɓe tedduɓe, jaŋgooɓe Teddungal, hiɗon anndi si wonii koora (suumayee) on no woɗɗaade, julɓe ɓen fof hebilanto tottude muudo on. Heewii non lamndotooɓe ñaawooje on jakkaa, fii anndugol no ɗum ittirtee, e no sennditirtee, e ko nanndi. Ɗum waɗi si Teddungal.com eɓɓi yowude ndee winndande ɗoo, ngam yeewtude seeɗa e ko yowondiri e ñaawooje muudo.

Oo Jakka inniraama « Zakaatul Fitri » ka ɗemngal Arabu, sabu tawde ko fewndo ka fitri (hunntaari, timmoode koorka) o yaltintee. Himo jogitii non inɗe ɗuuɗuɗe, tawaa e majje :
• Sadaqatul Fitri صدقة الفطر
• Zakaatul Fitri زكاة الفطر
• Zakaatus Sawm زكاة الصوم (Sadaqa koorka).
• Sadaqat Ramadaan صدقة رمضان (Sadaqa Lamraana). E ko nanndi.

[irp posts= »914″ name= »Damal fii asakal zakka »]

Taariika Farleede muudo:
Zakka Muudo farlaama ka hitaande ɗimmere fergu Nulaaɗo (Yo O his).

Ñaawoore makko nden :
Tottugol mo itta yaltina, ko ko waɗɗii e kala julɗo, gorka e debbo, paykum e mawɗo. Tippude e ka Alla daali : « Gomɗii malaama on yaltinɗo Jakka, o janntii innde joomi makko nden o juuli ». La’lee : Aaya : 14.

Faandaaje farleede nden :
1. Laɓɓinde woŋkii kin e tuuɗe makki, immorde e nguddam, e ko nanndi.
2. Timminir-ɗum mbarjaari koorka kan.
3. Danndugol waasuɓe ɓen yaltugol toroo, alɗinira ɓe yaajeende.
4. Feññinirgol weltanaade Alla e battane neema koorka kan.
5. Saakitugol giggol e yurmeende hakkunde julɓe ɓen.

Ko e homɓe muudo on waɗɗii?
Neɗɗo on yaltinanay muudo on hoore mun, e sonna mun (hay si on no jogii feere), e fayɓe makko ɓen, e mawɓe makko ɓen, e jiwoun kun resaaka kun. Ɓee ɗoo fof ko si tawii himo fawtii ɓe. O ittantaa ɓiɗɗo makko yaajiraaɗo on, walla jom ɓeynguure marɗo feere on. Ko wano non kadi jiwo makko resaaɗo on.

Alla hilno Ceerno Mo Mombeyaa, ɓe maaki:
Suddiiɗo resaaɗo walaw si woniii
joom-jawdi, ko zawju fawaa etugol.

Hino sella ka muudo on ittanee boobo wonɗo on ka reedu yumma mun, sabu ko tabitii e sennaa Usmaana (Yo Alla wele mo).

Ko ittetee kon ka muudo, e yeru mun on:
Hadiiseeje Nulaaɗo Alla ɗen no holli yoga e ñaameteeji gasayɗi itteede fii muudo, mo ittii ɗin no hawra. Hino sella non ka ontigi itta ñaametee lolluɗo on ka leydi ndi o tabitii e mun ndin.

Ceerno en maaki:
E ko jaalli nguure, walaw si wonii
ɗaɗi leɗɗe e haako e maaku Xalil.

[irp posts= »3319″ name= »Hadiis – Ɓure hoorugol jeegooje ɗen juldaandu »]

Ɗum ittiree yeru saa’uure, ko nden nay (4) hawrata Muddu walla wi’en muudo. Muudduure non ko yero jungo tef nenndi.

Waqtu yaltinngol muudo on:
Yaltinngol oo muudo on, ko gila ɓalɗe ɗiɗi (2) ado ñalaande julde nden haa ado iidi ndin juuleede. Sabu tabitii e sahaaba en wonde hiɓe tottiraynoo non kañum muudo on.
Ko haɗaa kon ko tottude mo ɓaawo julde iidi nden. Ɗon haray ko sadaka wanaa muudo.

Timmii.
Yo Alla juulu e Nulaaɗo Muhammadu (Jom kisiyee).