Musiɓɓe tedduɓe, hiɗon gelii ko fillaa e Nulaaɗo men on Muhammadu (Yo O his), wonde si sappo sakkitore ɗen ka suumayee naatii no, ɓe haɓɓayno duhol ngol, ɓe ɓeyda tiɗnaare e softeende, ɓe finndina ɓeynguure maɓɓe nden fii ɗaɓɓitugol oo jemma gooto wi’eteeɗo « Laylatul Qardi« , jemma ɓurɗo mawnude e  jemmaaji ɗin fow ka Alla…

Mo rewii Alla e on jemma gooto; o jaɓanaa ngal dewal makko, haray himo wa’i wa rewuɗo Alla e nder lebbi wuluure (1000). Ɗuum hawray duuɓi cappanɗe jeetati e tati (83). Alla ko mawɗo! Kaawes e yurmeende Makko mawnde! Dewal e jamma gooto, hino ɓuri ɗii lebbi ɗoo fow, dokkal ko haa wa ɗoo. Mo anndii ndee moƴƴere, oo tereeti laawotaako mo.

Kono jiɓi-liɓi on ka woni ɗon, Nulaaɗo men jom kisiyee on yejjituno oo jemma ko e ñalaande honnde hawrata! Ko ɓe maanditinoo woo, ko wonde hinde soomii e nder balɗe sappo sakkitore ɗen. Jooma gannde en luutondiri fii happugol nden ñalaande, woɓɓe wi’a ko ñanlde noogas e jowi (25), woɓɓe wi’i ko ñanlde noogas e jeeɗiɗi (27), wano non wano non.

[irp posts= »3318″ name= »Koorka : Fii ufnagol (La retraite rituelle) »]

Fii yaltugol e kumpa, heɓa ko wondi e ƴi’al, tawa jillaa e sikke, Teddungal.com, lowre mon nden, hino weeɓitano on ɗoo seeɗa e Hadiiseeje jolɗe fii oo jemma layla. Hadiise bee e filliiɗo ɗum, e ñaawoore mun. En moɓtayɗe wallitoren fii hebilanagol oo jemma mawnuɗo.

Eggaama e Yumma Aa’isha (Yo Allah wele ɓe), Nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: « Ɗaɓɓitee jemma layla on e nder fuujuɗe ɗen ka sappo sakkitore lewru koorka ».

(Fillike mo: Buxaarii).

Fuujuɗe ɗen ko : 21, 23, 25, 27

 

Eggaama e Abdallah Ibn Umar (Yo Alla wele mo), Nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: « Ɗaɓɓitee jemma layla on ka jeeɗiɗi sakkitore ».

(Fillike mo Muslim).

 

 

Eggaama e Abdallah Ibn Unays (Yo Alla wele mo), nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: « Ɗaɓɓitee jemme layla on ka noogay e tatiire (23) ».

(Fillike mo Tabaraaniiyu).

 

 

Eggaama e Abdallah Ibn Umar (Yo Alla wele mo), Nulaaɗo Alla (jom kisiyee on maaki: « Ɗaɓɓitee jemma layla on, kala on ɗaɓɓitoowo mo, yo o ɗaɓɓitir mo ka noogay e jeeɗiɗiire (27) ».

(Fillike mo Ahmad).

 

[irp posts= »587″ name= »Koorka: Fii naafe ɗen ka suumayee »]

Timmoode: 

En tinii e ɗee hadiiseeje yawtuɗe ɗoo, wonde fii jemma layla on wanaa ko tabitiri jemma gooto tan, ko e jemmaaji sertuɗi. Tippude e ɗum, imaam Al Buxaarii jaŋtii wonde hino newoo moftude denndaangal ɗee hadiiseejo ɗoo, wonde jemma layla on ko e fuujuɗe ɗen ɗaɓɓitetee, ɗum non hino wayla hitaande kala.