Leyɗe Aarab, e yoga leyɗeele juulɓe, gonɗe e nder Afrik e yaasi Afrik fof; hina ngoni e daawal kulɓiniingal no feewi, ngaal woni daawal waylaare e hareeji. Neɗɗo noon no annduɓe gannde renndo mbiyata nih; ko ɓii taariindi mum, ɗuum firti ko kala to nguurɗaa a battinat heen, woni a ƴettata e neesu mum. Alaa ko haali noon tawii ko a jaŋngoowo ɗoon!

Ɗum ɗoon e no cikkir-mi, addata ɗum ko waasde waawde seerndude hakkunde pinal yimɓe ɗeen leyɗe ɗe njaŋngaten e mum en; leyɗe arab, e diina, ngam anndude diina ko e maɓɓe jippina, sabu nulaaɗo Muhammadu ko e maɓɓe jeyaa, ɗuum addanii ko heewi e pinal maɓɓe naattii e diina kan haa waati no ko e diina kan jeyaa nih.

Ɗuuɗɓe e men hina ñemtinde ɓoornateeri maɓɓe sikka ko noon tan juulɗo haani ɓoornoraade; nde wona juulɗo goonga, kono ɗum fof e wonde caɗeele e hulɓinaade, hina waawi faamondireede, tawa addaani gere hakkundemen e yimɓe men ɓe accuɗen ɓaawo ɓen, sabu ɗum ko luural faamuuji tun e miijooji.

Wadde noon lanndoɗen hol ko hulɓinii? Hulɓinii ko ko wuuraa jooni kon, ɗuum woni hareeji ummiiɗi tawa imminiɗi ko dente nodditortooɗe innde diina Lislaam, hina warude juulɓe e tanaa juulɓe fof, hono ɗee dente gonɗe mali, hina mbiya ko Leydi ñaawroori diina njiɗi darnude toon to Mali, ellee won ɓe mali ɓee ngonaa juulɓe!.

Dental BUUKU HARAAM to leydi Nijeriya, ko ngalɗoo fof noon ɓuri hulɓinaade wonande fulɓe, waɗi noon ko won wiyooɓe ko ɓe fulɓe walla ko fulɓe ɓuri heewde heen, hay sinno noon ko ɗemɗe Hawsa e Kanoori ɓe kaalata, ko addimi haalde ɗum; ko won Nijeriyaa naajo miɗen ngollida ɗoo e Misra to rajo Keer, nanmi hina haala ɗum, hina wiya yimɓe BUUKU HARAAM; mbaɗata tan ko ko taanum en Ceerno Usmmaan ɓii foodiye waɗatnoo, warde yimɓe wiya ngonaa juulɓe!.

[irp posts= »1689″ name= »Binndol ɗemɗe Afrik: ko Oropnaaɓe mbii en, yo en ngoppu karfe Arab? »]

Ɗoo noon alay sago laɓɓinen wonde Hawsaŋkooɓe Nijeriya limata fulɓe ko e hawsa en, ɓe mbiya hawsa-fullaani, kono tawii ko ko boni ɓe mbyata ko fulɓe tan, kadi nokkuuji to laamu Nijeriya haɓata e maɓe ɗoo ko fulɓe ɓuri wonde ɗoon. KO addani ɗum ɗoo ɓurde hulɓinade men, ko yimɓe men ko yimɓe yiɗɓe diina lislamu no feewi, kala ko nodditorii diina heɗen njiɗi ɗum no feewi, hay sinno tawii noon goonga oo wonaa diina yahata, yahata ko bonnude…

Geɗal goɗngal kulɓanii ngal; woni hare waɗoore to leydi Siiri, hina waawi wooda biiɗo ko nawi fulɓe e hare leydi Siiri, ngal naamnal ko potngal naamneede? Nawi fulɓe haa teeŋti e jaŋngooɓe arab e hare Siiri; ko hare ndee ko wontunde hare diina, walla pelle diine ceertuɗe woni hakkunde Sunna e Si’a en.

Sunna en woni fedde ɓurnde heewde e juulɓe aduna kaa fof, julɓe afrik ko heen njeyaa, e nder Sunna en noon kadi hina waɗi miijooji ceertuɗi no nganndirɗon nih, wiyetee ardii juulɓe Sunna hannde ko Sa’udiyya, kono duɗal ɓurngal mawnude janginoowal diina lislaam Sunna woni ko nder leydi Misra ngaal woni Al Azhar.

So tawii noon ko Si’a en ɓeen ɗuuɗaani no feewi, ko leydi Iiraan ardii hannde deen ɗoon fedde, nde wonnoo noon laamɗo Siiri o, Bassaar al Asad, limetee ko e Si’a en wiyeteeɓe Alawii en, ko ɓuri ɗuuɗde e luutndiiɓe ɓen ko Sunna en hay sinno heɓe mbaɗi ɓe ngonaa juulɓe nih, ko ɗuum waɗi leyɗeele baaɗe no Sa’udiya, Katar, Turki e laamu Ejipte; ko luutndiiɓe ɓe ngondi kañum en mballataɓe kadi e jawdi e kaɓorɗe fof.

Ko ɗuum addi Seernaaɓe annduɓe mawɓe jaɓanaɓe haala, tawa ko Sunna en; noddi joo juulɓe mbaɗoy toon jihaadi, ɓen seernaaɓe hina njeyanoo e wiinooɓe dente wonɗe to Mali ɗe ko dente Jihaadi, kala Jumaa ɓe duwotono yoo Alla walluɓe ɓe foola konuuji Afrik e Konu Farayse.

Jooni noon ɓee ɗoo ko annduɓe diina mawɓe enen jaŋngooɓe arab hiɗen jaɓi haala maɓɓe ko ɓuri ko, ɓe noddii yoo jihaadi waɗe ka sooriya; ko woni ko hulɓanii heen ko, waɗi yogaaɓe e men hina gooŋɗini haala maɓɓe, kadi hina gooŋɗini Si’a en wonaa juulɓe, ko ɗoo noon woni ko hulɓinii ko, woto yimɓe jaɓde yahde wiya hina waɗoya jihaadi walla wallaɓe noddugol fii ɗum ɗoon, wadde enen jaŋngooɓe e jaŋnguɓe arab ɓee heɗen poti wattude yili no feewi noon e ɗii ɗo piiji, woto en mboomaade, mboomen woɗɓe kadi ɓe nganndaa, tawa ko e innde diina hay sinno wonaa diina.

Sabu seernaaɓe wiyooɓe yoo yimɓe njah jihaadi Siirii ɓe; ɓe heɓe njiya laamuuji keewɗi e leyɗele Aarabeeɓe hina mbara yimɓe mum en kono ɓe kaalatah, waɗi noon ko leyɗeele maɓɓe hina wondi e ɓeen laamɓe.
Kadi Israayiila nana wara Palestiin naaɓe, hina heɓti Baytil Mugaddas, kono ɓe yahataa toon jihaadi, sabu ko Amrik ɓe jooɗanii, amrik noon kala haɓɗo e Israayiila haɓi ko e mum.

Ko njiɗmi wide tan, ko hare ndee wonaa hare fii diine ko hare dawrugol, ko leyɗe Golf, e leydi Turki, e Amarik tan njiɗi haɓde e Si’a en mbele maa keɓ no piiri leydi Iiraan, ngam anndude leydi Iiraan hina walla Bassarr, e hijbul laah to Liba, e hamaas to palestiin, e kala dente kaɓooje e Israayiila.

[irp posts= »979″ name= »Miijo – Yo Fulbe faamu »]

Heɓe njiɗi wallondirde e liɓde njuɓɓude Iiraan ndi, tawa ko e wallinoraade wiyooɓe ko jihaadi mbaɗata, hono ɓe mbaɗnoo haa ɓe ndiiwi konu Sofiyati en to Afganistaan nih!.

Ɗum noon ndeentoɗen ɗo feewi enen jaŋngooɓe e leyɗe aarabeeɓe ɓe, woto en naatorde e ɗee ɗoo lurre, e ɗii hareeji baɗooji. Kadi paamnen yimɓe haa paama ko waɗata koo, faandaare mum hina woɗɗi wonde diine!…

To saket (timmoode), mi wiya enen Afrik naaɓe, haa arti e enen fulɓe heɗen njogii caɗeele men haa keewi, ɗe potɗen haɓaneede, tawa wonaa naatde lurre e jiiɓduuji; oo ko Sunna, oo Ko Si’a, saka noon wide hina walloya heen gooto ngam ko jihaadi woni waɗde.

Gooto e men fof hina jogii miijo ngo ɓuri gooŋɗinde; kono kam enen fof poti gooŋɗinde pulaaku men, wadde ngardinen ngu e dow huunde fow.

kuɗol: Abdullay Yerel Soh

Misra/ Keera.