En yettii Allaahu taguɗo On, O tagi neɗɗanke on, on tagi karambol ngol, O anndiniri karambol ngol winndugol. Hiɗen juula e Nulaaɗo makko on Muhammadu (Jom kisiyee), e Aali’en makko, e sahaaba’en. Musiɓɓe julɓe teduuɓe, On salmninaama e innde Teddungal.com, fii pinal, ɗemngal e ɓamtaare. Hiɗen yeewta ɗoo seeɗa e golleeji ɗi hooroowo on gasata nafitorde e koorka makko kan e hoore newaare. Golleeji togoosi, kono heewuɗi baraaji, dimɗe majji on ko ko battinta e julɗo on, wonana mo sabu deeƴere wonkii e ɓuttu ɓernde, e ko nannditata e mun.

Ɗin golleeji sappo, kowano ko arata kon ley ɗoo:
1. Etagol so’ira yiɗugol koorka suumayee kan: Sabu tuma goɗɗo daranii huunde nde o yiɗi, o golliraynde ɓernde laaɓunde, wondude e ɓuttu ɓernde. Teŋtinii non dewal Alla wano hoorugol.

2. So’ugol hooruɗo on baraaji ko woni kon e hoorugol suumayee: Saɓu ɗum hino wallina ɓernde, tamƴina ontigi jeyeede e ɓen naatiroyayɓe ka damal (aljanna) rayyaa; ɓe daña njobdi Alla din wonande hooruɓe ɓen…

3. Etagol waɗa moƴƴere tuma kala nde feere mun heɓii: Hay si ko okkitirgol tamaroore, walla huntina hooruɓe, e ko nanndi. Fii jortagol baraaji soweteeɗi e mun ɗin ka Alla.

4. Etagol hara fukkaali (woopaali, tultaali) waqtu ka juulirde: Tawde nduu lewru koorka ko ekkitorndu eltal wonkii e dewe Alla ɗen (immorde e juulugol, jannga, naafa…)

5. Hebbinorgol du’aa fewndo ka hunntaari e kala ka du’aa jaabotoo e waqtuuji hooruɗo on: Ko fii non suumayee ko tereete gomɗinɓe ɓen, ko ɓe hebbinori toraare Alla woo hino famɗi.

[irp posts= »1301″ name= »Koorka – ko joli e nafooje sugulagol mbayrugo »]

6. Du’anagol hoore mun, e mawɓe mun, e ɓeyngu mu’un, e ɓeenguure mun, e weldiiɓe mun, e julɓe ɓen fow; hino wona sabu jaabagol toraare mun nden.

7. Eltugol hoore mun e muñal: Muññora tabital ka dewal, muññora woɗɗitagol haɗaɗi, muññora kadi lorra ardayɗo nokku kala.

8. Fuɗɗorgol ñalaande mun nden janntoore Alla, hikka ɗon du’aa, sakkitora insinagol ka Alla, rentoo e tooñe.

9. Siinugol (fiɓa, deesida)  wonde o yaafoto kala on faljuɗo e makko (hooruɗo on).

10. Ka timmoode, en anndintinay ñentinnde Nulaaɗo men on Muhammadu (yo O his), ñentina mo e kala gollal, etoo woɗɗitoo bid’a e shirku, rewira Alla no laaɓiri, belajo’o o dañay yurmeende makko nden. Yo Alla rokku en nde. Aamiin.

Ko ɗii wasiyee sapp ɗoo woni ko wasondir’ɗen Musiɓɓe julɓe tedduɓe, e miijo am, mo etike tabitii e ɗi’i sappo ka lewru koorka ɗoo, hawnaaki ka o hebbina mandake makko moƴƴereeji, wondude e ɓuttu ɓernde.

En haaɗii ɗoo, hiɗen ka winndande aroore so Alla jaɓii.
Wassalaam.