Ɓaawo nde en yettude Alla, juulen e ɓurnaaɗo Muhammadu (Yo O his). Hiɗen anndintina seeɗa e fii nduu lewru suumayee hikka (1434 fergu), koɗo men tedduɗo on, hebbiniraaɗo barke e moƴƴereeji on.

Anas Bun Maalik (yo Alla wele mo) o wi’i: Suumayee naatuno, nulaaɗo Alla on mo jam e kisiyee woni e mun on maaki: « Nduu lewru tawii on, hino e mayru jemma ɓurɗo lebbi wuluure. Kala on ɗawaaɗo mo, gomɗii o ɗawaama moƴƴere nden fow, moƴƴere makko nden le ɗawetaake si wanaa on ɗawaaɗo ». Yo Alla yeɗu en moƴƴere mayru. Aamiin.

Musiɓɓe tedduɓe,
Si Alla salaaki, ma men jokkindir yowude winndanɗe yowondirɗe e nduu lewru suumayee fotde taaqa amen on, wata on aamu ƴellitaande lowre nden juuroo nde, ma on taw hen kesi ko nafitoron.

Musiɓɓe tedduɓe,
Haanii ka julɗo kala hebilanoo nduu lewru teddundu, hara wanaa no woɓɓe hebilorta maagara non, ɓe hebbina suudu tef maaro e sukkar, woo fii wota lelloy! Ko goonga, kono suumayee wanaa ɗum woni ko adortee hebiloraneede Musiɓɓe!

[irp posts= »587″ name= »Koorka – Fii naafe ɗen ka suumayee »]

Musiɓɓe tedduɓe,
E hino laabudda mo julɗo on haani cuɗorde fii hebilagol jaɓɓoo suumayee on no haaniri non:

Ɗum ko hebilorgol wonkii kin: Fii hoorugol ngol, hebilora ɗum annuyee laaɓuɗo wonde hooray si Alla tawnii ɗum.

Fillaama e Abaa Hurayrah (Yo Alla wele mo), Nulaaɗo Alla on (Yo O his) maaki: « Alla kan wanaa mbaadiiji mon ɗin e jawle mon ɗen woni ko ndaarata, ko woni himo ndaara ɓerɗe mon ɗen e golle mon ɗen ».

Awa en torondirii laɓɓinde ɓerɗe men ɗen, fiɓa annuyee laaɓaɗu fii daranagol koorka kan.

Haaɗen ɗoo hannde
Hiɗen ka winndande aroore si Alla jaɓii

Men salminii on e innde
Teddungal.com