Mammadu Sammba JOOB, lollirɗo Murtuɗo JOOB, ɓamii daranaade ñoolaaɓe gila ina yahra he duuɓi16, ndeen oma jannga Ndar, he hitaande 1958, so DEEGOOL (de Gaule) ariino senegal, omo renndinatnoo sukaaɓe, ɓe mbaɗa seppo he innde PAI (parti africain pour l’indépendence).

Nde o arti Muritani ko « officier douane », gollodtonooɓe makko teskii darnde makko teeŋtunde he «syndicat », yantii e ballal biyetenooɗo doctor Sih e woɗɓe, ɓe nuldi mo “Union sovietique” ngam janngude ko fayti he lowre ganndal biyeteengal “relation international”.
Murtuɗo arti he Muritani, kono nguurndam ɗam ina weñorii mo sabu ɓaleeɓe ngalaa ndimaagu he leydi he. Ɗuum muusi mo, o fini subaka gooto o yiɗi ruttaade Riisi ngam jokkude jaŋde. O wiyi Kayyaa miîiko: ”Miin dey mi fellitii ɗannanaade ganndal sabu neɗɗo waawaa daranaada leñôl tawi won to haaɗi he ganndal” Kayyaa wiyi mo “Nden noon to ɗaccataa galle? Miin njiɗnoo mi ko mbaasaa yahde haa ndañen feere”. O wiyi:” Mi yeeyii galleeji am, e oto am … heddii tan ko mboɗo yaha” Kayyaa faami won’de o diisndaaki ɗum, ko bayniiɗo ɗum: ko o pellitɗo waɗde ko hedddii he nguurndam makko he ligganaade leñol.Gila ndeen haa Murtuɗo JOOB hooti e joomum (faatii), ko he hare leñol tan o woni.

[irp posts= »1675″ name= »Seeɗa e nguurndan Seeku Usmaan ɓii Foodiyo (1754-1817) »]

Seedanteeje makko:

Doctorat he “relation international”
Doctarat he “science politique”
Doctorat he “egyptologie” ; jerondiral hakkunde ɗemngal kemet e pulaar/Fulfulde
Doctorat he « science de l’éducation et linguistique »
Pelle ɗe o sosi :jaŋde e binndi(1985)
Afrik ummital
DEKALEM (dental kaaldigal leƴƴi Muritani)
O jeyaama he sosɓe kawtal janngooɓe pulaar Fulfulde he winndere

Defte ɗe o winndi:

No Alla anndortoo he Gannde Kese
Darnde debbo
“L’israelien”
Wullaango boolumbal
O firii qur’aana he pulaar

Jeewte makko:

O jannginiito Colombia “clée du développement économique et social » ɗum noon ko ngam heblude darnde makko so o artii he Mauritan ngam holllitde caɗeele waasde fotondirde leƴƴi, no safalɓe mbaɗi he Muritani ni
Ko ɓuri teeŋtude e jeewte makko ko LAAƁNDAL NGENNDI: Ko he ndeeɗo lowre o haaltatnoo tigi tigi heediheedaagu bon’ngu feewde he ɓaleeɓe Muritani ngu safalɓe mbaɗata he leydi.

Yeewtere Murtuɗo JOOB
Murtuɗo ko jannginoowo pulaar kala to o tolnii he ɗanle makko; omo yaakorii won’de en mbaawaa ɓamtaade he dow humam’binnaagal, omo hirjina heen yimɓe ɓe no feewi.

[irp posts= »1613″ name= »Daartol taariika Fulfulde »]

Maayde makko: Murtuɗo maayi ko ina liggoo: Nde o fini subaka gooto eɓe mbaɗoyaa yeewtere, omo won’di e miñiiko Kayyaa JOOB e njaatigi makko Muusaa JALLO, ɓe paami e makko o sellaani. Muusaa JALLO ƴetti “taxi” Fayde » hopital ». Nde o tini ɗum, o furii Maasaa : « holi ko tagi aɗa fayra en opital tawo yimɓe na padi en yeewtere ?! » (ina anndaa kadi Murtuɗo ko calotonooɗo safraade walla haarde walla holtude tawi leñol ngl ina ñawi, ina heyɗi, ina holi) Muusaa yiɗi faamnude mo : « kono so neɗɗo ñawii safroto, mbele ina waawaa liggaade.. » owiyi « waɗde naw am to sehil am kaari ina jogii « kilinik ». Ndeke ko ko gasnoo haa laaɓi ngam ɓooytaani tan o sankii he nder oon “kilinik” , sakkitii he hunuko makko ko “ash’hadu an’ laa’ilaaha illalaah, wa ash’hadu anna Muhammadan Rasuulullaahi”.

Ko nii Murtuɗo yahri, alaa ko ɗacci he ngalu, so wonaa golle, e defte potɗe Muuleede (ko wullaango boolumbal tan muulaa heen, te defte ɗe kala ina keɓee he Muusaa Aamadu JALLO).
Ko kanko wiynoo « sfaara maayde tan ko kulol Alla
Konokadi ko haɗata maayɓe majjude ko golle mum en.
Nguurndam Murtuɗo ko binndanɗe, ñeemtin’de mo ko heblo
Neɗɗo kadi dañataa ko ɓuri leñol mum : ko kamɓ e njaɓɓoto ma he aduna, nduusata ma haa laakara.

Aamadu Sammba Demmbele
MURTUƊO SAMMBA JOOB