Laamu Takrur (namanderu) no o wiiri, adii laamaade nokku oo ko Jaa oogo en, ɓeen ko fulɓe jaawɓe; ɓe laamii nokku oo ko gila hitaande teemdde (teemɗɗe) tati ko adii annebi Iisa jibineede, haa yottii hitaande ujunere (wuluure) caggal jibineede Iisa. Ko kamɓe cosi laamu Takrur, kono ko manna en ngadii laamoraade nokku oo diine lislaam; laamorgo maɓɓe wonnoo ko jaaɓal ganndeenga, walla jaaɓi jaara; ɓe laamiima gila hitaande ujunere haa ujunere e teemdde tati. O wii ko ndeen toorodaagal fuɗɗii, tawa fuɗɗi ɗum ko biyeteeɗo Aayel kan; oon adii won’de almaame to Kommbi Saale laamargo namanderu.

Ɓurnoo teskinaade e ɓeen ko laamɗo biyetenoɗo Hamadi manna, e ɓiyum hina wiyeteno Kuy Hamadi manna, e Mata manna. Nde ɓeen ɗoon njayti, rewi e mum en ko wiyeteeɓe Toñnjoŋ en; ɓeen noon ko farbaaji fuuta ɗii ngonnoo; ko way hono: Farba Jowol; farmbaal Kayhayɗi; farba aañam; e wiide makko, ɓe njooɗaninoo ko laamɗo jolof.

Ko nih woni ɓe itti lamuuji tawaa tawi goodnooɗi e kaan yonta ɗii. Ɓaawo ɓeen njawtii; ari ko laam termes en; ɓeen neh ko fulɓe jilluɓe wabaraŋkooɓe, ɓe laamii nokku oo gila hitaande ujunere e teemedde nay, haa ujunere e teemedde nay e capanɗe joy caggal jibineede annebi Iisa.

Ko laam taga en ndewi e maɓɓe; ɓeen laamii haa ujunere e teemedde joy; e yi’annde M.B.K koɓe safalɓe jilluɓe wambaraŋkooɓe. Nde ɓeen ɓenni rewi heen ko deeniyaŋkooɓe (satikeeɓe), deeniyaŋkooɓe walla satikeeɓe noon ko taaniraaɓe Koli teŋella Bah umminooɗo manndeŋ honi Fuuta- tooro; haɓi e Aali Eli Bana, o fooli ɗum; kaŋko e taaniraaɓe makko noogaas e njoyo ɓe laamii Fuuta-tooro ko juuti, haa nde almameeɓe ittoynooɓe…

Kaŋko M.B. K noon o wii manna ko lefol laamu wonnoo, wonaa innde neɗɗo; kala laaminooɗo ko manna wiyeteno; o wii kadi laam taaga en ko safalɓe jilluɓe wambaraŋkooɓe. Ɗo noon hombo luurdi e won daartooɓe daartol fuuta-tooro, wiyooɓe gila e Jaa oogo en haa yottii almameeɓe; laamuuji lommbiiɗi ɗoon ɗii fof ko fulɓe ngonnoo. Ɓeen ngoni: Jaa oogo en, manna en, laam termes en, toñnjoŋ en, laam taaga en e deeniyaŋkooɓe. Laamu deeniyaŋkooɓe noon ko dillere toorodɓe itti ɗum…

[irp posts= »3310″ name= »Fulɓe e diine Lislaam »]
Dillere toorodɓe e gardagol ceerno Sileymaani Baal; ko arooɓe ɗoo ɓee ngondunoo e makko, walla ngonnoo fewjadiiɓe makko; ɓeen ngoni :
1- Ceerno Molle Maamuudu Aali Umar jam lih, to Ciloñ.
2- Ceerno Usmaan Baal, to Boode.
3- Ceerno Tafsiiru boggle, to Jaaba.
4- Ceerno Alfaa Amara Seydi Buso, to hoore-foonde.
5- Ceerno Abdul kariim Daf, to Seeno paalel.
6- Ceerno Tafsiiru Aamadu Hammaat Kuro, to Kanel.
7- Ceerno Bayla pereejo Soh, to Haawre.
8- Ceerno Elimaan Bubakar Kummba Huley, to Dimat rewo.
9- Ceerno Abdul Kaadiri Kan, to Appe.
Ko ooɗoo cakkatiiɗo adii fiileede (won’de) almaame fuuta-tooro; ɓaawo deeniyaŋkooɓe laamiima fuuta ko wonata duuɓi teemedde ɗiɗi e canɗe jeegom e nay (264).

Ko ndee dillere haɗti fuutaŋkooɓe naweede orop e amarik, hina mbaɗtoyee maccuɓe. So en mbii toorodɓe noon; ko fulɓe mbiiɗen, sabu ko ɓe gootum hono M.B.K yiiri, e no anndiraa nii kadi; toorodɓe kanhanɓe ko fulɓe jalluɓe e bahbahɓe aynaaɓe ngonnoo; njaŋngu tan ngoppi ngaynaaka, mbaɗti wiyeede tooorodɓe. O wii o tuugnii ko e haala ceerno Muusa kamara to Ganngel, e Umar Bah; ɓe mbii fulɓe immii ko funnaange, e tuugnaade e haala annduɓe mawɓe; ko way hono: Seek anta Joob, oon wii fulɓe immii ko to worgo leydi Misra (egypte) ndii.

[irp posts= »1187″ name= »Koɗgol Fulɓe he duunde Afrik »]

Ko noon kdi ganndo biyeteeɗo Hammburgel, oon wii fulɓe kanhanɓe ɓee ngimmii ko Dimaska to Siiri hannde; ko aarabeeɓe ɓe ngonno, ɓe njeyanoo ko e hin’de banii kinaanata en. (“kaŋko Mustafaa Booli Kan o yimi jimol arab, kolliroowol mawɓe maɓɓe hina ngooŋɗinnoo ɗuum; sabu ko ɗuum jimol ngol haalata, kadi ɓe njaŋnginteno ngol gila heɓe pamɗi”). Hombo tuugnii kadi e ganndo biyeteeɗo Asleen, oon wii fulɓe iwi ko leydi Enndo en.

Ko waawi won’de heen fof noon, ko Lislaam addi toorodaagal, walla mbiyen ko jaŋde diine lislaam tan; kono tooroodo ko pullo goppuɗo ngaynaaka watti jaŋngude diine lislaam noddiri hoore mum ndeen innde. Innde toorodaagal kadi lolli tan ko nde almameeɓe laamii fuuta nde; ndeke hina waawi tawa ko almamaagal addi innde nde; ko nih mawɗo men Mustafaa Booli Kan wii. Yoo Alla yurmombo yaafoombo!

Tesko:

Saydu Kan, ko jeyaaɗo to leydi muritani; e puɗɗagol toorodaagal.

Ittumi kaa haala ko e lefol ngol o haalannoo daartol tulde dimat.

 

Kuɗol: Abdullay Yerel Soh