Fulɓe e diine Lislaam ɓooydu haa diine Lislaam wonti tawangal maɓɓe, ɓayri enen nganndi ko he yonta Uqbatu Bun Naafi’i Fulɓe wonnooɓe he fonngooji maayo Niil e doŋal powle maayo hakkundeewo naatti he diine Lislaam, ɗuum woni ko Fulɓe naatti he diine Lislaam ko to fuɗɗoode, ngam Uqbatu bun Naafi’i jibinaa ko he hitaande 622 o maayi ko he hitaande 683, ko kaŋko wonnoo mawɗo koninkooɓe sarannooɓe diine Lislaam he nano duunde Afrik, oo Uqbatu bun Naafi’i gila o maayi wonii duuɓi 1330 hikka, gila he oon yonta haa hannde, keeweendi Fulɓe ngoni ko he diine Lislaam.

Musidɓe tedduɓe, enen nganndi diine Lislaam ko diine kammuyaŋke, telliiɗo he renndo Aarabeeɓe, woni muuyaande diine Lislaam ko fiɓnde ngotaagu Geno (Alla) deweteeɗo mbo maayataa, dewirteeɗo nguun ngotaagu he fiɓnde goonɗingol coomngol nuunɗal e senaare e woɗɗitaade kala ko ina lorla neɗɗo, immoraade he tooñaŋnge.

[irp posts= »856″ name= »Miijo – Hol ko diine e dawrugol nafata he renndo neɗɗaŋke »]

Sagataaɓe tedduɓe, gila he oon yonta (dumunna) haa ñallunge hannde ngee, Fulɓe ina kuufii tawaaɗe maɓɓe, eɓe ndeeni ɗemngal maɓɓe e diine Lislaam oo no feewi, kono hannde caɗeele Fulɓe ɓurɗe saɗtude ko njuɓɓudi jaŋde diine Lislaam, ndi Fulɓe ndewi ndii, ɓayri enen nganndi ndii njuɓɓudi, ko janngude Qur-aana e ñaawooje diine jowitiiɗe he jolooji renndo juulɓe, ko ndii woni ko rewaa haa hannde, ɗuum ina addani ɓiɗɓe leñol ngol caɗeele he renndo ngo ɓe mbuuri hannde ngoo, ngam so en teskiima duɗe janngire Qur-aana e ñaawooje diine jowitiiɗe he jolooji renndo juulɓe, en tawat ndii njuɓɓudi yonaani heble sukaaɓe he nguurndam maɓɓe, ngam nguurndam ina laɓndii janngude karalle ɓamtooje nguure renndo, kono enen haa hannde ko he ndii njuɓɓudi keddiɗen ndi laamuuji men njaɓaani.

ko ɗuum addani almuudɓe janngooɓe Qur-aana e ñaawooje diine jowitiiɗe he jolooji renndo juulɓe, wontude yelotooɓe nguure seernaaɓe maɓɓe huuñƴuɓe he dañal gondungal he foftere, jooɗiiɓe he tuuɗe (teeruuji), alaa ɗo keɓal maɓɓe fawii so wonaa he ndii njelaandi, ko ndii njuɓɓudi jaŋde addani koñ almuudoñ sicceede e ñoñeede, ɓayri ko koñ mboɗɗitikoñ laaɓal ɓanndu e gude (comci) maa mbi’aa koñ ngalaa jiɗnaaɓe.

[irp posts= »1187″ name= »Koɗgol Fulɓe he duunde Afrik »]

Honinkooɓe leñol, enen poti abbaade yonta men hannde oo, en potaani njoñde njuɓɓudi winndere ndewaandi ndii, alaa mbiimi ko alaa he sago ndewen ndii njuɓɓudi jaŋde yahdundi he oo men yonta ganndal, caloɗen heddaade he ndii njuɓɓudi jaŋde ndi addataa njeñaandi naftorteendi he faggo renndo men, pamminen yimɓe men, ko yonta men laɓndii koo, so wonaa ɗuum maa en ɓooy yelaade nawleeɓe (fasiraaɓe) men nguure, kadi ngannden jaŋngude gannde kese juumtinɗe karalle yonta men, ko huunde waɗɗiinde en, tee pamminen ɓe kadi jaŋngude ɗee gannde kese ngittataa fiɓnde diine Lislaam he men, alaa ittata fiɓnde diine Lislaam he men ko baasal, ngam enen nganndi ko baasal momti ndimaagu neɗɗo he ndee men winndere hannde, ɗuum noon caloɗen nehirde ɓiɗɓe men ndii njuɓɓudi jaŋde ndi addataa ɓamtaare faggo renndo men, ngam hannde so en teskiima ɓee almuudɓe siccaaɓe yelotooɓe he ɗee tuuɗe, heen 90 % ko ɓiɗɓe Fulɓe, tee enen nganndi haŋki pullo wonnoo ko hayre jaman yeeɓeteende, kono hannde en ngontii baayowoñ (alyatimaaɓe) tanngeteekoñ, kadi keeweendi men e keɓal men danndaani en he leeɓte he duunde Afrik, ɗo ngonnoɗen haŋki faarnorteeɓe ñemmbeteeɓe, ɗum ɗoo piiw alaa ko addi ɗum so wonaa waasde ñiiɓde ɗo nokku gooto e rewde ndii njuɓɓudi jaŋde ndi addataa njeñaandi naftoori renndo men.

Koninkooɓe leñol, mino yetta kala jannguɗo faami, fammini goɗɗo walla darii he faddaade ndee boomaare jalluɗi leñol men.

On njaaraama.

Kuɗol: Tijjaani Mbaalo