Cerno Sammba Mombeyaa – Si neɗɗo juutii balɗe, lollirii gandal e faamu, jalbii waliyaaku e hoore naɓideede, huuwondiree fii ontigi fenhoto e ɓernde jamaa on, o daɗa mulde. Kono e nder ɗun, ɗuuɗay sifiiɓe fii ontigi e no fii ontigi sifora: wooday yewtirɓe mbelɗe mun maa peewal; wooday jantorɓe haasidi maa mbeleeɗe; wooday siforɓe majjere maa faayere.

Ɗun hollii wondema mo wi’ii no yewta fii Cerno Muhammadu Samba Mombeya, sifoo lanna, tuuta yooray, ndaha ɓeeɓa tawa karambol siwaa ka deyƴa. E nder ɗun, mo no ɗaɓɓa goonga on, bee ontigi heɗoo fillayeeji ɗin, janga taariikaaji ɗin, yiltoo taskanoo hoore mun, ardina hagghil. Ko non gerdaa si koy ɗeroy ɗoo windaa ko uytana en kumpa nde hiɗen fonta Oogirde Malal.

Cerno Muhammadu Samba Mombeya ko geɗal Cerno Muhammadu Saiidu e Neenan Habiibatu Tooro. Ko Mombeya ɓe danyaa telemma e 1765, ɓe wajibaa e 1852. Hari Mombeya ko e Diiwal Kollaaɗe (Kankalabe) jeyaa. Kono ka wonii ɗoo ko Rondiisiman humiiɗo Dalabaa. Cerno Samba tigi maakanii en ka Hunorde mun Oogirde Malal wondema ko ɓe ‘gorel’ :

« Iwngel e Saiidu Muhaamaduwel
Seelenke lenyol, Fuutanke laral,
Mombenke hoɗande … « 

[irp posts= »1804″ name= »Fii Yumma Raamatullaahi Telikoo »]

En andii hari ko Seeleyankeeɓe. Woo hari maamaajo maɓɓe ko maaketenooɗo Moodi Addulaahi Suwaaree no fewndodunoo e Karamoko Alfaa mo Labe, eyri e maɓɓe. Woo Moodi Addulaahi ɓen ko Sarankulleeɓe no maaketenoo Karamoko Suwaare jannunoo ɗun Alghur’aana, ko ɗun yettunoo ɗun Suwaare: ɓe jammano Addulaahi « mo » Suwaare haa « mo » on soli wattaa wieede tun Addulaahi Suwaare.

Ɓay Cerno Muhammadu Samba toɓɓanaama, ɓe duumii e jande haa ɓe dursi Alghur’aana, ɓe ɗiggini Arrisaala, e Tuhfa, e Hariiri, e Kalil. Ɓe tawtini ɗo defte cewɗe goo kadi buy; onsay non ɓe tafsiri, ɓe cernini. ɓay ɗun gasii, ɓe jindi non ɓe haylii, ɓe yulindiri Diiwe e lare buy, ɓe tindi e waliiyaaɓe Fuuta Jaloo, e Fuuta Tooro, e Maasina, e Murtanii kaa Salfaaɓe ɓen. ɓay ɓe maakodii e ɓen fow, ɓe okkondiri annasiya, ɓe ɓurti ɓeydorde gandal e faamu, danya maandaaku e maghaamu no Allaahu On rewretee, no wondirtee wuuriree.
Ontuma ɓe sentii, ɓe newnondiri e karamoko maɓɓe, ɓe sinci duɗal mawngal, ɓe woni cernooɓe nootaaɓe ko alaa nando.

Nde tawnoo fewndo maɓɓe hari ko laamu alsilamaaku, ko lislaamu on ɗoworanoo e ɗi fow; ko haala Aarabu kan kadi jannirtenoo, waajoree.
E nder ɗun huutorgol kan haala janana (ka seeɗaaɓe tun nanaynoo) dillini kisan jilɓere ka diina: yoga laatii jiiɓooɓe tun ɓe andaa no rewretee. Majjere feƴƴi kisan, no ardini dinnhe e mbeleeɗe, no kurndoo naamuuji Fuuta e finaa-tawaaji mun, no jaɓɓitoo bidi’a e sirku. Ƅun fow addi Cerno Muhammadu Samba Mombeya taskagol haa tawa ko angal yewtugol jamaa on ka haala mun woni neene nden jilɓere. ɓe nangiri non firugol defte diina ɗen, fensita, wallifoo goɗɗe e haala pular, sifoo no Allah rewretee e no aduna yaarata.

Ko e nder ɗun ɓe windi Oogirde Malal, ɓe ewnii:

« Miɗo jantora himmuɗi haala pular
Ka no newnane fahmu nanir jaɓugol
Sabu neɗɗo ko haala mu’un newotoo
Nde o fahminiree ko wiaa to ƴial. »

[irp posts= »3310″ name= »Fulɓe e diine Lislaam »]

Ɗun ko seedee hari Cerno Samba no yiɗi jamaa on, ɗoftii mo, yankinii. Ko ɗun addunoo yo ɓe himman fensitugol alhaaliiji ɗin haa fow heɓa gandal e faamu, waawa naftorde siyansi on e tekniki on. Ko ɗun si ɓe yiɗaano ko jilɓi, mumaa, waɗi sii e saa. Wano ko nyawdagol e misal, ɓe hoolanooki wano ndureyaagal. Ɓe maakayno wiigol no nyawndora ɗun ko fijindaaru:

« Hita tuugo e coora, fiɓa tuttaa,
Nafa woo alanaa ma e ngol fijugol. »

Ɓe maakayno ko leɗɗe ɗen foti nyawndorgol:

Bani bani, lenge, meeko, keeri, malangawal,
Sarnhanna, sinja, wa barkelenhi, wa mboocolal.

Goonga ko wietee kon, mo joltinii hoore mun e leydi, yimɓe ɓen townay ontigi haa ka kammu. E nder ɗun, jikkuuji moƴƴi, e gandal, e needi e yii’de jamaa ko Cerno Samba siforaa ko’o wanno haa Jamaa on waɗi ɓe jowlol mun. Tawi kala humpaaɗo, tikki maa aani hewtay Mombeyaa. Hay Almaamiiɓe ɓen waɗi ɓe ko hormora, ɗowora. Ɓe woni wurtooɓe turiiɗo, fewna aaliiɗo, ɗaha gaguɗo, rippa nyaaɗuɗo, fewjana ɗaytorma.
Kono ngal teddungal e nooteede haɗaali Cerno mo Mombeyaa woɗɗinoo manti e townitaare, sabuna hay ɓe gollirayno sookeeje maɓɓe. Mo innii no jaɓana ɓe, ɓe saloo. Ɓe maaka yo acce kamɓe kadi ɓe danya halal, ɓe wuura lakkere maɓɓe.
Wiunooɓe no mana ɓe, ɓe jaaboo ɗun poomaa:

Miɗo ƴawi e tulde gandun am
No mi ƴeewiraa niɓe majjere am.

Ɗun ko hattirde yankinaare e andude gandal ko ko holla aaden o anda huunde, o ɓurta andinaade. Jooni hannen ɗoo, fonten Oogirde Malal, sabuna wiigol no ɓeyda ko junnere haala e hoore ko gaynataa.

Wassalam.

Web fuuta